11 ข้อที่ต้องรู้ ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลปีการศึกษา 2560

34

# 11 ข้อที่ต้องรู้ ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลปีการศึกษา 2560

1.  ปีการศึกษา 2560 สทศ.สพฐ.ประเมินนักเรียนเฉพาะชั้น ป.1 เฉพาะด้านการอ่าน

2.  ปีการศึกษา 2560 สทศ.สพฐ.ประเมิน NT (National Test) ชั้น ป.3 ด้านการคิดคำนวณ ด้านการอ่าน และด้านเหตุผล

3.  ปีการศึกษา 2560 สทศ.สพฐ.ยังใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางเพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินปลายปีของสถานศึกษา (School Assessment) ในระดับชั้นที่ไม่มีการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) โดยให้ใช้คะแนนจากข้อสอบกลางอย่างน้อย 20% จากคะแนนสอบปลายปีทั้งหมด ซึ่งการประเมินชั้น ป.2 มี 1 วิชา (ภาษาไทย) ชั้น ป.4-5 มี 3 วิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) และชั้น ม.1-2 มี 5 วิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ)

4.  ปีการศึกษา 2560 สทศ.สพฐ.จะสร้างข้อสอบ Pre O-NET เฉพาะชั้น ป.6 และ ม.3 ไว้บริการให้กับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำไปใช้เตรียมความพร้อมกับโรงเรียนในสังกัดตนเองก่อนสอบ O-NET (การจัดสอบขึ้นอยู่กับว่าเขตพื้นที่การศึกษาใดจะมีความประสงค์ที่จะจัดสอบ Pre O-NET)

เพิ่มเพื่อน

5.  ปีการศึกษา 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) :สทศ. จะประเมิน O-NET นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 จำนวน 4 วิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

6.  ปีการศึกษา 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. จะประเมิน O-NET ชั้น ม.6 จำนวน 5 วิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ)

7.  ปีการศึกษา 2560 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการสอบ O-NET ทั้งชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 คนที่ออกข้อสอบ คือ สสวท.

8.  ปีการศึกษา 2560 ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) :สทศ. เป็นผู้ออก จะมีข้อสอบแบบเขียนตอบ/อัตนัย คิดน้ำหนักคะแนนเป็น 20%

9.  ปีการศึกษา 2560 ช่วงเวลาการสอบทั้งระบบของนักเรียนชั้น ม.6 จะอยู่ในช่วงใกล้เคียงและติดต่อกัน ทั้งการสอบปลายปีของโรงเรียน (School Assessment) การสอบระดับชาติ (O-NET) และการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (9 วิชาสามัญ และ GAT/PAT) ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม)

10.  ปีการศึกษา 2560 ในวิชาที่ไม่มีการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของชั้น ป.6 และ ม.3 คือ วิชาสังคมศึกษาฯ ให้โรงเรียนดำเนินการประเมินปลายปีในวิชาดังกล่าวเช่นเดียวกันกับการประเมินในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และวิชาการงานฯ ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยให้มีการพัฒนาเครื่องมือและวางระบบการประเมินปลายปีให้ได้มาตรฐาน

11.  ปีการศึกษา 2561 ระบบการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จะมีการเปลี่ยนระบบใหม่ (5 ครั้งในการคัดเลือก ใช้หลัก 1 คน 1 สิทธิ์ และให้นักเรียนเรียนจบหลักสูตรก่อนจะมีการสอบ)

———————————–

โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ

      ผอ.สทศ.สพฐ