ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป. 6 จำนวน 90 แบบ

243

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตด อทคอมขอนำเสนอ แบบฝึกและเครื่องมือประเมินพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามโครงการพัฒนาทักษะการ อ่านคล่อง  เขียนคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งพัฒนาและจัดทำโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต  ๔ หวังว่าแบบฝึกนี้คงมีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณครูไม่มากก็ น้อยครับ

คํานํา

การอ่านและการเขียนเป็นทักษะที่สำคัญจำเป็นยิ่งในการศึกษาเล่าเรียนและ

การดำรงชีวิตประจำวัน ผู้มีทักษะการอ่านและการเขียนดีย่อมสามารถได้ประโยชน์สูงสุดจากการ

อ่านและเขียนสามารถสื่อสารแสดงความต้องการของตนให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างดี

กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้การอ่านออกเขียนได้

เป็นนโยบายสำคัญ เร่งด่วนที่ทุกเขตพื้นที่ต้องดำเนินการ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุบลราชธานีเขต ๔ ได้มอบหมายให้ นายปิยะศักดิ์ สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

และคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยศึกษานิเทศก์และครูที่มีความรู้ความสามารถในการสอนภาษาไทย

เพิ่มเพื่อน

รับผิดชอบดำเนินการโดยคณะทำงานจัดท าชุดฝึกแก้ปัญหาการอ่าน ๔ ชุดได้แก่ ชุดรู้รูป ชุดสรุปคำ

ชุดนำประโยคเรียนรู้และชุดสู่การอ่านอย่างสร้างสรรค์ และทุกโรงเรียนได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหา

การอ่าน เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีพัฒนาการในการอ่านและเขียนอย่างต่อเนื่อง จึงจัดท าชุด

พัฒนาทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับช่วงชั้นที่ ๑และ ๒ ขึ้น โดยในช่วงแรก

จัดทำจำนวน ๕ ชุดได้แก่

ชุดฝึกทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ชุดฝึกทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่๓

ชุดฝึกทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

ชุดฝึกทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่๕

ชุดฝึกทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต ๔ ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านที่

ทุ่มเทก าลังความรู้ ความคิดและสติปัญญาจนเกิดชุดฝึกทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่องนี้ขึ้น และหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าครูผู้สอนภาษาไทยจะน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

นายโกวิท เพลินจิตต์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ!

กดไลค์ติดตามเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/

ขอบคุณที่มาของข้อมูลครับ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต  ๔