ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 24 ราย

76

600801

          ตามมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๔ ราย ดังนี้ 
          ๑. ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
          ๒. ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๓/๒๕๕๖ จำนวน ๒๓ ราย ดังนี้
               ๒.๑ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย
               ๒.๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
               ๒.๓ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๐ ราย

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 24 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ

จำนวน 3 ราย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 20 ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 1 รายได้แก่

นายสมภพ ทองคงหาญ

โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม สพม.เขต 10 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนากิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้ (Constructivism) แบบร่วมมือ วิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการทดลองใช้ชุดการสอนลดอคติและเปิดกว้างทางการคิด วิชาสังคมศึกษา

สาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร

พร้อมเอกสารประกอบ)

 หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 จ านวน 23 ราย ดังนี้

1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย ได้แก่

1) นายพศิน รุ่งเจริญ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี” ปี 2558 2. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
(ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่ออ านวยความสะดวกภายในบ้าน/ส านักงาน เครื่องไล่ลมเบรก –คลัตช์แบบสุญญากาศ)
ประจ าปีการศึกษา 2546 3. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ (ประเภท
สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้า 1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์ เครื่องห่อฟิล์มหด) ประจ าปีการศึกษา 2547
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน
วิชางานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

2) นางสุประวีณ์เลิศวิริยะเดชา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ สพม.เขต 39
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาเกษตรกรรม ประจ าปี 2556 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ด้านบริหารจัดการ ประจ าปี 2556 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ : กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)


2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 รายได้แก่

นายสมทรง ฝั่งชลจิตร

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม

ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ ปี 2558 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศ

ระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ปี 2558 

3. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง

เรื่อง โครงการ “พัฒนาครู โดยใช้กระบวนการจับคู่พัฒนา”(Pair Development Project : PDP)


3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 20 ราย ได้แก่

1) นางบุญหนา บุญเรือง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม.เขต 24

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง

ประจ าปีการศึกษา 2557 2. รางวัลโครงการประกวดโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ปี พ.ศ. 2558

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ

“พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ด้วย STUDENT BASED”

(นักเรียนเป็นฐาน))


2) นายไพรัช หัตถิยา ศูนย์ กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี 2558

2. รางวัลห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี 2557 3. รางวัลห้องสมุด

ประชาชนอ าเภอยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี 2555 4. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2552 การพัฒนางาน

ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน แบบดาวห้าแฉก)


3) นางวสุกานต์ ธีรภัทกร โรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สพม.เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2558 2. รางวัล

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2558 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552”

การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมอาชีพของนักเรียน

โรงเรียนวัดสิงห์)


4) นายนิทัศน์ สิทธิยศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม.เขต 36

เพิ่มเพื่อน

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์ ชั้นที่ 1 ปี 2556 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556

3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การด าเนินโครงการ

โรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเชียงของวิทยาคม)


5) นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล

พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2557 2. รางวัล

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2557 3. รางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี

ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี พ.ศ. 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารจัดการ

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนถิ่นทุรกันดารเสี่ยงภัย) 

6) นายธนวัฒน์ กณะบุตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ (ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2551

2. รางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2556 3. รางวัลชนะเลิศ

Thailand Energy Awards ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสถาบันการศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา ประจ าปี 2556 4. ผลงาน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารการจัดการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงประจ าปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2557

การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เป็นศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา)


7) นางสมทรง ไชยวัต โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบ ารุง สพป.ราชบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ปี 2558 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2558 3. รางวัล

โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง

โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียนโดยใช้รูปแบบบ้านอิ่มอุ่น)


8) นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท สพม.เขต 5

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ประจ าปี 2556 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง

เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบด้วยเทคโนโลยีบูรณาการการมีส่วนร่วม)


9) นายไพรัช วงศ์นาถกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศ

ระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ ปี 2555 2. รางวัลทรงคุณค่า

สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

ด้านบริหารจัดการ ปี 2557 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริม

การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education))


10) นายอนันตชัย เคนไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.สกลนคร เขต 1

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2557 2. รางวัลพระราชทาน

ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2556 3. รางวัลสถานศึกษา

แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556

“สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาจรรยาบรรณครูสู่มืออาชีพ

เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 

11) นายเอนกพงศ์ สิริตระกูลศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก สพป.นครราชสีมา เขต 2

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี 2556 2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ระดับเพชร ปี 2556 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง

เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)


12) นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ สพม.เขต 42

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจ าปี 2554 – 2555 ปี 2557 2. รางวัลสถานศึกษา

แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2556

3. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2550

การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนานักเรียน

ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์)


13) นายศักดา โกมลวานิช โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม สพม.เขต 10

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2557 2. รางวัลบัณณาสสมโภช ประจ าปี 2557

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง ลูกฉันดี

ศรีศรัทธาพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร)


14) นายมงคล สุภามณี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2556

2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2548

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 4. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี 2549

การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย)


15) นายขวัญชัย พานิชการ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล

พระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปีการศึกษา 2549

2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ปีการศึกษา 2553

3. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปีการศึกษา 2557

การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี)


16) นายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง สพม.เขต 13

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2556

2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา

ขนาดกลาง ด้านวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2556 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง

สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลางด้านบริหารจัดการ ประจ าปี พ.ศ. 2557 4. รางวัลทรงคุณค่า

สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา

ขนาดกลาง ด้านวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2558 5. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2556

การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง) 

17) นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง สพม.เขต 13

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2557

2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2559

การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนวิเชียรมาตุสู่ศตวรรษที่ 21)


18) นายธนูศักดิ์ พยัฆเนตร โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบี่ สพม.เขต 13

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2558 3. ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ

ด้านพัฒนาการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง

เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม)


19) นายบรรเทิง ละอองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป.ยะลา เขต 3

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปี

การศึกษา 2555 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557 3. รางวัลพระราชทาน ประเภท

สถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง

การสร้างสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท)


20) นางสาวมัสฤณ ธนนราพงศ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

สพม.เขต 34 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง

ปีการศึกษา 2556 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2556 3. รางวัลสถานศึกษา

แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555

“สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

สู่สถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง)


คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.