แชร์ไปอ่าน! สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

82

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560  


1)  วันที่บังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ประกาศใช้เมื่อ  24 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป


2) การยกเลิกให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติและข้อกำหนดใดๆของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้


3) พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับ ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การมหาชนองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหน่วยงานสังกัดรัฐสภา หรือในกำกับของรัฐสภาหน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


4) ผู้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมีอำนาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  


5) ข้อยกเว้นไม่ต้องใช้ระเบียบของกระทรวงการคลัง เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวทางหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้มีระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ให้กระทำได้โดยต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ ระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

6) หลักการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้

            1. คุ้มค่า

2. โปร่งใส

3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. ตรวจสอบได้  


7) การมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้เสนอราคาและผู้สังเกตการจัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการคปท. 


8) คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ มี 5 คณะประกอบด้วย

1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีอำนาจกำหนดนโยบายกฎระเบียบ (อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง)  

2. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหา ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพรบนี้ (ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง )

3. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง

4. คณะกรรมการความร่วมมือปกป้องกันทุจริตมีอำนาจในการกำหนดแนวทางการทำข้อตกลงคุณธรรม

5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนมีอำนาจในการพิจารณาข้อร้องเรียนพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้แทนกรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง)  

9) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทำนองเดียวกัน

10) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐต้องขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง  


11) วิธีจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

เพิ่มเพื่อน

1. วิธีประกาศเชิญชวน

2. วิธีคัดเลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

การจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้วิธีประกาศเชิญชวนก่อนเว้นแต่

-ประกาศแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ  

– เป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน

– จำเป็นเร่งด่วน

-มีข้อจำกัดด้านเทคนิคต้องระบุยี่ห้อ  

-ต้องซื้อจากต่างประเทศ

-พัสดุลับ

-งานจ้างซ่อม  

-กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

การจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ดังนี้

-ใช้วิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก  

– จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวง  

– มีคุณสมบัติโดยตรงรายเดียว

– ฉุกเฉินอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ  

-จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่อง  

-เป็นพัสดุที่ขายทอดตลาด  

-ซื้อที่ดินสิ่งปลูกสร้างเฉพาะแห่ง  

-กรณีอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

12) ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้งให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างนั้นซึ่งจะกระทำโดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  

13) หลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอหลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวิธีประกาศเชิญชวนด้วยวิธีการคัดเลือกต้องคำนึงถึงราคาบวกเกณฑ์ดังนี้  

1. ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน

2. มาตรฐานสินค้าหรือบริการ

3. บริการหลังการขาย

4. เป็นพัสดุที่รัฐต้องการสนับสนุนตามกฎกระทรวง

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  

6. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น

7. เกณฑ์อื่นตามกฎกระทรวง  


14) งานจ้างที่ปรึกษา มีทั้งหมด 3 วิธี เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง  

1 วิธีการประกาศเชิญชวน  

2 วิธีคัดเลือก  

3 วิธีเฉพาะเจาะจง  

15) การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผู้รับจ้างออกแบบและควบคุมงานสามารถเป็นรายเดียวกันได้ มีทั้งหมด 4 วิธี  

1  วิธีประกาศเชิญชวน

2 วิธีคัดเลือก  

3 วิธีเฉพาะเจาะจง  

4 วิธีประกวดแบบ  

16) การทำสัญญา ต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดเว้นแต่

 • – เห็นว่าข้อสัญญาอาจเสียเปรียบต้องการแก้ไขต้องส่งอัยการเห็นชอบ

 • – เท่านี้ไม่อาจไม่อาจทำสัญญาตามแบบที่กำหนดจำเป็นต้องร่างใหม่ต้องส่งอัยการเห็นชอบ

 • – กรณีทำสัญญาภาษาอังกฤษให้ทำสรุปสาระสำคัญเป็นภาษาไทยด้วยตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการนโยบายกำหนด  

 • – กรณีไม่ทำสัญญาตามแบบต้องส่งอัยการพิจารณาภายหลังพระอัยการเห็นชอบถือว่าสมบูรณ์แต่หากไม่เห็นชอบต้องให้แก้ไขข้อสัญญาทำความเห็นอัยการทั้งนี้สัญญาที่มีการแก้ไขหาคู่สัญญาไม่ยอมลงนามให้ถือว่าเป็นโมฆะซึ่งผลที่ตกเป็นโมฆะนั้นหากมีความเสียหายจะต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพ่ง

 • – สามารถทำเป็นข้อตกลงแทนการทำสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 9

 • – เมื่อลงนามในสัญญาแล้วจะแก้ไขไม่ได้เป็นแฟนผู้มีอำนาจอนุมัติให้แก้ไขได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 97

 • – ต้องประกาศเผยแพร่สำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้วในระบบของกรมบัญชีกลางตามวิธีการนิคมบัญชีกลางกำหนด • 17) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุกำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับผิดชอบบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุมีคณะกรรมการทำหน้าที่ทั้งซื้อจ้างจ้างที่ปรึกษาจ้างออกแบบและควบคุมงาน

  18) การงดลดค่าปรับหรือการขยายระยะเวลามี 4 กรณีดังนี้

  1. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

  2. เหตุสุดวิสัยสามเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

  19) การบอกเลิกสัญญามี 4 กรณีดังนี้

  1 เหตุตามที่กฎหมายกำหนด

  2 เหตุอันเชื่อได้ว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้

  3 เหตุผลตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. นี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง

  4 อื่นๆตามระเบียบที่รมว. กำหนด  

  20) การทิ้งงานมี 6 กรณีดังนี้

  1 ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด

  2 คู่สัญญาหรือผู้รับจ้างช่วงไม่ปฏิบัติตามสัญญา

  3 ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญากระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือไม่สุจริต

  4 ผลการปฏิบัติงานหรือการให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่องผิดพลาดหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

  5 ผู้ให้บริการงานสร้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างมีส่วน ได้เสียกับผู้ประกอบการก่อสร้างในงานเดียวกัน

  6. กระทำอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


  21) การอุทธรณ์ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์อุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา

  22) บทกำหนดโทษผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดผู้นั้นต้องระวางโทษเท่ากับผู้กระทำความผิด

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!


  ดาวน์โหลดไฟล์พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ที่นี่!


  ที่มา : โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง