อ่านที่นี่! พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ เริ่มใช้พรุ่งนี้ (23 ส.ค. 2560)

64

“พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่” กำหนดวิธีซื้อจ้าง3วิธี, ทำผิดโทษอาญาติดคุกสูงสุด 10 ปี เริ่มใช้ 23 ส.ค. 2560

สำหรับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2560 และกำหนดบังคับใช้ 180 วันนับตั้งแต่วันประกาศ โดยมีข้อกำหนด เช่น เจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุโดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดตามข้างต้น

โดยมีรายละเอียดดังนี้

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ ที่ใช้อยู่และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากประกาศฯ

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25601. การบังคับใช้  ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2560)

 2. นิยามศัพท์สำคัญ เช่น

     “การจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า  การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ  จ้าง  เช่า  แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

     “พัสดุ”  หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

     “การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา  และการจําหน่ายพัสดุ

     “หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หน่วยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา  หน่วยงานอิสระของรัฐ  และหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

      “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ

   3. หลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ  และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้

   4. ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุ โดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็น ผู้ดํารงตําแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี(รมต.การคลัง)กําหนด

  5. กำหนดให้มีคณะกรรมการและองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน และกำหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นองค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

   6. วิธีการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง)อาจกระทําได้โดยวิธี

       1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ

       2) วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้น มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย

       3) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

       การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ให้เลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่เข้าลักษณะของเงื่อนวิธีการคัดเลือกและเฉพาะเจาะจง

       รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

   7. การดำเนินการจัดหาพัสดุ โดยในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  ซึ่งจะกระทําโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทําโดยคณะกรรมการ  และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ จัดจ้างตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

    ในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

     ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

  8. การบริหารพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม  คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา  และการจําหน่ายพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

  9. บทกําหนดโทษ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุโดยทุจริต  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้สําหรับความผิดตามข้างต้น

  10.บทเฉพาะกาล  ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  เกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐอื่น รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

      การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

แหล่งข้อมูล


พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

ตั้งข้อสอบ

คำถาม ; การจัดหาพัสดุของหน่วยงานโดยปกติให้ใช้วิธีใดก่อน

             ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

             ข. วิธีคัดเลือก

             ค. วิธีเฉพาะเจาะจง

             ง. วิธีประกวด 

เฉลย ; ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เหตุผล ; ตามมาตรา 55 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก  และ วิธีเฉพาะเจาะจงและกำหนดในวรรคสองว่าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้เลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน

เพิ่มเพื่อน

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: เว็บไซต์บ้านสอบครู สอบครูดอทคอม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560


<<เพิ่มเติม>>

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560  


1)  วันที่บังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ประกาศใช้เมื่อ  24 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป


2) การยกเลิกให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติและข้อกำหนดใดๆของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้


3) พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับ ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การมหาชนองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหน่วยงานสังกัดรัฐสภา หรือในกำกับของรัฐสภาหน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


4) ผู้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมีอำนาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  


5) ข้อยกเว้นไม่ต้องใช้ระเบียบของกระทรวงการคลัง เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวทางหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้มีระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ให้กระทำได้โดยต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ ระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

6) หลักการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้

            1. คุ้มค่า

2. โปร่งใส

3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. ตรวจสอบได้  


7) การมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้เสนอราคาและผู้สังเกตการจัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการคปท. 


8) คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ มี 5 คณะประกอบด้วย

1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีอำนาจกำหนดนโยบายกฎระเบียบ (อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง)  

2. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหา ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพรบนี้ (ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง )

3. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง

4. คณะกรรมการความร่วมมือปกป้องกันทุจริตมีอำนาจในการกำหนดแนวทางการทำข้อตกลงคุณธรรม

5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนมีอำนาจในการพิจารณาข้อร้องเรียนพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้แทนกรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง)  

9) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทำนองเดียวกัน

10) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐต้องขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง  


11) วิธีจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

1. วิธีประกาศเชิญชวน

2. วิธีคัดเลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

การจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้วิธีประกาศเชิญชวนก่อนเว้นแต่

-ประกาศแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ  

– เป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน

– จำเป็นเร่งด่วน

-มีข้อจำกัดด้านเทคนิคต้องระบุยี่ห้อ  

-ต้องซื้อจากต่างประเทศ

-พัสดุลับ

-งานจ้างซ่อม  

-กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

การจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ดังนี้

-ใช้วิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก  

– จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวง  

– มีคุณสมบัติโดยตรงรายเดียว

– ฉุกเฉินอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ  

-จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่อง  

-เป็นพัสดุที่ขายทอดตลาด  

-ซื้อที่ดินสิ่งปลูกสร้างเฉพาะแห่ง  

-กรณีอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

12) ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้งให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างนั้นซึ่งจะกระทำโดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  

13) หลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอหลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวิธีประกาศเชิญชวนด้วยวิธีการคัดเลือกต้องคำนึงถึงราคาบวกเกณฑ์ดังนี้  

1. ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน

2. มาตรฐานสินค้าหรือบริการ

3. บริการหลังการขาย

4. เป็นพัสดุที่รัฐต้องการสนับสนุนตามกฎกระทรวง

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  

6. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น

7. เกณฑ์อื่นตามกฎกระทรวง  


14) งานจ้างที่ปรึกษา มีทั้งหมด 3 วิธี เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง  

1 วิธีการประกาศเชิญชวน  

2 วิธีคัดเลือก  

3 วิธีเฉพาะเจาะจง  

15) การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผู้รับจ้างออกแบบและควบคุมงานสามารถเป็นรายเดียวกันได้ มีทั้งหมด 4 วิธี  

1  วิธีประกาศเชิญชวน

2 วิธีคัดเลือก  

3 วิธีเฉพาะเจาะจง  

4 วิธีประกวดแบบ  

16) การทำสัญญา ต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดเว้นแต่

 • – เห็นว่าข้อสัญญาอาจเสียเปรียบต้องการแก้ไขต้องส่งอัยการเห็นชอบ

 • – เท่านี้ไม่อาจไม่อาจทำสัญญาตามแบบที่กำหนดจำเป็นต้องร่างใหม่ต้องส่งอัยการเห็นชอบ

 • – กรณีทำสัญญาภาษาอังกฤษให้ทำสรุปสาระสำคัญเป็นภาษาไทยด้วยตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการนโยบายกำหนด  

 • – กรณีไม่ทำสัญญาตามแบบต้องส่งอัยการพิจารณาภายหลังพระอัยการเห็นชอบถือว่าสมบูรณ์แต่หากไม่เห็นชอบต้องให้แก้ไขข้อสัญญาทำความเห็นอัยการทั้งนี้สัญญาที่มีการแก้ไขหาคู่สัญญาไม่ยอมลงนามให้ถือว่าเป็นโมฆะซึ่งผลที่ตกเป็นโมฆะนั้นหากมีความเสียหายจะต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพ่ง

 • – สามารถทำเป็นข้อตกลงแทนการทำสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 9

 • – เมื่อลงนามในสัญญาแล้วจะแก้ไขไม่ได้เป็นแฟนผู้มีอำนาจอนุมัติให้แก้ไขได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 97

 • – ต้องประกาศเผยแพร่สำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้วในระบบของกรมบัญชีกลางตามวิธีการนิคมบัญชีกลางกำหนด • 17) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุกำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับผิดชอบบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุมีคณะกรรมการทำหน้าที่ทั้งซื้อจ้างจ้างที่ปรึกษาจ้างออกแบบและควบคุมงาน

  18) การงดลดค่าปรับหรือการขยายระยะเวลามี 4 กรณีดังนี้

  1. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

  2. เหตุสุดวิสัยสามเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

  19) การบอกเลิกสัญญามี 4 กรณีดังนี้

  1 เหตุตามที่กฎหมายกำหนด

  2 เหตุอันเชื่อได้ว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้

  3 เหตุผลตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. นี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง

  4 อื่นๆตามระเบียบที่รมว. กำหนด  

  20) การทิ้งงานมี 6 กรณีดังนี้

  1 ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด

  2 คู่สัญญาหรือผู้รับจ้างช่วงไม่ปฏิบัติตามสัญญา

  3 ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญากระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือไม่สุจริต

  4 ผลการปฏิบัติงานหรือการให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่องผิดพลาดหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

  5 ผู้ให้บริการงานสร้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างมีส่วน ได้เสียกับผู้ประกอบการก่อสร้างในงานเดียวกัน

  6. กระทำอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


  21) การอุทธรณ์ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์อุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา

  22) บทกำหนดโทษผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดผู้นั้นต้องระวางโทษเท่ากับผู้กระทำความผิด

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!


  ดาวน์โหลดไฟล์พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ที่นี่!


  ที่มา : โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง