7 ทักษะที่นักศึกษาจบใหม่ยังขาด

982

จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) ร่วมกับ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ และแคเรียร์วีซ่า เผยผลวิจัย
“ช่องว่างทักษะที่สำคัญในโลกการทำงาน” (Career Readiness-Skill Gap
Research) เพื่อค้นหาคุณลักษณะที่นิสิต นักศึกษาจบใหม่ยังขาด
และเป็นสิ่งที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ต้องการ ได้แก่
มองทุกอย่างคือการเรียนรู้ ทำได้ทุกบทบาท คิดเองได้ทำเองเป็น
แสดงออกถึงความอยากสำเร็จ ประยุกต์ได้ มืออาชีพ และสื่อสารโดนใจ

“แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์” ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) กล่าวว่า
สภาวะการแข่งขันสูงของตลาดแรงงานในปัจจุบันมีอัตราผู้ว่างงานกว่า 350,000 คน (ที่มา:
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำเดือนมกราคม ปี 2559) และแต่ละปีจะมีบัณฑิตจบใหม่อีกกว่า 4
แสนคนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ทำให้บัณฑิตที่เพิ่งจบจากรั้วมหาวิทยาลัยต้องพัฒนาตัวเองให้สามารถเป็นที่ยอมรับจากบริษัทต่างๆ

“เพื่อค้นหาคุณลักษณะที่นิสิตนักศึกษาพึงมีให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้จ๊อบไทยดอทคอมจึงร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ และแคเรียร์วีซ่า ทำการศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทั่วประเทศ ในหัวข้อ ช่องว่างทักษะที่สำคัญในโลกการทำงาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่”

ทั้งนี้ ผลสำรวจสามารถสรุปออกมาเป็น 7
ทักษะที่ทางภาครัฐและสถานศึกษาควรหันมาให้ความสนใจ แนะนำให้กับนิสิต นักศึกษา ดังต่อไปนี้

1.
มองทุกอย่างคือการเรียนรู้
– มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานด้วยความทะเยอทะยานที่จะเติบโตและสร้างสรรค์ผลงาน

2. ทำได้ทุกบทบาท – สามารถเป็นได้ทั้งผู้นำ ผู้ตาม ผู้ช่วย ในทุกสถานการณ์
และสามารถเรียนรู้งานอย่างรอบด้านได้รวดเร็ว
พร้อมที่จะทำงานที่ท้าทายโดยมองประโยชน์ของทีมและองค์กรมากกว่าประโยชน์ของตนเอง

3. คิดเองได้ ทำเองเป็น –
ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทักษะของพนักงาน ต้องสามารถคิดและทำได้เองโดยไม่ต้องรอคำสั่ง
และเมื่อพบอุปสรรคก็ต้องสามารถเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยการค้นคว้าด้วยตัวเองได้

4. แสดงออกถึงความอยากสำเร็จ
มีความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานที่จะทำงานให้สำเร็จ
และได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้สามารถจูงใจตนเองเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลงานที่ดีออกมาได้
และค้นหาปัจจัยแห่งความสำเร็จผ่านการเรียนรู้จากความล้มเหลว

5.
ประยุกต์ได้
– มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเข้าสู่การทำงาน
เข้าใจถึงลักษณะงาน สามารถตีโจทย์ความต้องการขององค์กรได้
โดยสามารถเข้าใจได้ว่าปัจจัยหนึ่งจะส่งผลต่ออีกปัจจัยหนึ่งได้อย่างไร
นำไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหาจากภาพรวม

6. มืออาชีพ

มีคุณสมบัติของการทำงานแบบมืออาชีพ คือ มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี มีความตรงต่อเวลา
รักษามารยาทในการทำงานอยู่เสมอ และมีความอดทนอดกลั้น สามารถแยกแยะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานออกได้
มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการทำงาน

7. สื่อสารโดนใจ

มีความสามารถในการสื่อสารที่เป็นระบบ
รู้จักการลำดับความสำคัญในการสื่อสารให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ในทันที
สามารถโน้มน้าวผู้รับสารให้คล้อยตามได้
และมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม

“ผลสำรวจยังพบอีกว่านิสิตนักศึกษากว่า 86
เปอร์เซ็นต์ยังไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและพร้อมที่จะพัฒนาภายใต้การชี้แนะจากผู้มีประสบการณ์
ฉะนั้น ทางภาครัฐและสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ควรมีนโยบายในการพัฒนา 7
ทักษะดังกล่าวให้กับนิสิตนักศึกษา โดยอาจสอดแทรกลงในบทเรียน
หรือเป็นการแนะแนวนอกเวลาเรียนเพื่อให้เป็นทักษะติดตัวที่นอกเหนือจากวิชาเรียนปกติ
และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดแรงงานต่อไป”

ที่มา :หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ