7 เหตุผล ทำไมการสอนยังคงเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในโลก

458

อาชีพการเป็นครูนั้นเป็นงานที่มีความต้องการมากขึ้นทุกวัน
ด้วยลักษณะเฉพาะของวิชาการ ที่ต้องการความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
รวมถึงอิทธิพลที่แตกต่างกันตามพื้นที่  ปัญหาการก้าวให้ทันตามเทคโนโลยี
เป็นเหตุทำให้ครูดีๆ หลายคนอาจจบชีวิตการทำงานด้านนี้ อย่างไรก็ตาม
การสอนนั้นก็ยังได้ชื่อว่าเป็นงานที่ดีที่สุดในโลก ด้วยเหตุผล 7
ประการด้วยกัน

1. การสอนเป็นงานที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้

 เชื่อว่าครู-อาจารย์หลายคนคงเคยช่วยให้นักเรียนในความดูแลของตน
ได้เรียนรู้ตั้งแต่การใช้ชีวิตในโรงเรียน
สอนให้สามารถจัดการตนเองในชีวิตประจำวัน รวมถึงสอนให้ควบคุมอารมณ์
ภายในจิตใจด้วยเช่นเดียวกัน  อีกทั้งยังสอนวิชาชีวิต
ที่ไม่ใช่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ดีเท่านั้น
แต่มันคือสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจในการเรียนรู้

2 การสอนจะช่วยให้ครู-อาจารย์มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

นอกจากการเพิ่มระดับของความรับผิดชอบในการเรียนการสอน 
ครู-อาจารย์ยังมีโอกาสเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ในบทเรียนที่จะสอนอีกด้วย 
ซึ่งในชั่วโมงเรียนนั้น
ความคิดสร้างสรรค์และความน่าสนใจในบทเรียนจะเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี   ครู-อาจารย์จึงมีโอกาสที่จะได้ลองคิดสิ่งใหม่ๆ
เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้ถูกสร้างขึ้นภายในชั้น
เรียน

3. การสอนเพิ่มโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ

การเป็นครู-อาจารย์นั้นไม่เพียงแต่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
แต่ยังมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากบุคคลต้นเบบที่มีความเชี่ยวชาญและมาก
ประสบการณ์ในสายงานอาชีพของตน รวมถึงมีโอกาสได้ไปศึกษางานยังสถานที่ต่างๆ
เป็นต้น

4. การสอนเป็นอาชีพที่อ่อนน้อมถ่อมตน

ปริมาณงานของครู-อาจารย์ผู้สอนนั้น
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนอาจเป็นสัดส่วนที่น่าตกใจมาก  
แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ครู-อาจารย์นั้นก้าวเข้าสู่สาขาวิชาชีพนี้

5. การสอนคือความพึงพอใจอย่างหนึ่งที่คุณครูต้องการ

การเป็นครู-อาจารย์นั้นส่วนใหญ่เป็นความต้องการภายในใจของผู้ที่ก้าวเข้า
สู่สาขาวิชาชีพนี้ น้อยคนที่มีเหตุลผลเป็นอื่น
แต่ส่วนใหญ่นั้นเกิดมาเพื่อการเป็นครู

6.การสอนคือโอกาสอย่างแท้จริงที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกในศตวรรษที่ 21

การแนะนำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ ได้ คุณครูสมัยใหม่นั้น
ก็เปรียบได้กับเป็นผู้บุกเบิกการเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคต
และได้มองกลับมาดูถึงผลงานที่ได้เป็นผู้ปลูกฝังมาตั้งแต่ต้น

7.เด็กๆหรือผลสัมฤทธ์ที่ได้

แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ได้เกิดขึ้นมากมาย

แต่อย่าลืมว่าเทคโนโลยีดังกล่าวก็มาจากการที่ครู-อาจารย์เป็นผู้ประดิษฐ์คิด
ค้นจนเกิดเป็นกลยุทธ์ทางการเรียนรู้
ซึ่งเป็นการเพิ่มอาวุธสำหรับคุณครูในการให้ความรู้แก่นักเรียน 
จนเกิดเป็นผลสัมฤทธ์ของเด็กๆ ในวันข้างหน้า
เกิดความภาคภูมิใจไปชั่วชีวิตของการประกอบวิชาชีพนี้

 ที่มาอ้างอิง: http://www.teachthought.com/pedagogy/why-teaching-is-the-best-job-in-the-world/

ภาพประกอบ : www.pixabay.com

แปลและเรียบเรียงบทความโดย CopyRight : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org