ไฟเขียวเกณฑ์ลักษณะต้องห้ามขอตั๋วครู

41

ไฟเขียวเกณฑ์ลักษณะต้องห้ามขอตั๋วครู

คุรุสภาเห็นชอบหลักเกณฑ์ลักษณะต้องห้ามขอตั๋วครู 27 ก.ย.นี้เริ่มใช้พิจารณารายแรก

อังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 16.02 น.

วันนี้(26ก.ย.) ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ซึ่งมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะต้องห้าม กรณีต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ตามที่กำหนดในมาตรา 44 (ข) (3) แห่ง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 สำหรับผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดหลักเกณฑ์ลักษณะต้องห้ามเพื่อเป็นเงื่อนไขประกอบการพิจารณา ดังนี้

1.เคยต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

เพิ่มเพื่อน

2.เป็นการกระทำความผิดโดยเจตนา ยกเว้นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ

และ3.ต้องเป็นโทษจำคุกที่เป็นความผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาความผิดที่มีโทษจำคุกเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ได้แก่

1.ความผิดต่อการทุจริตในหน้าที่

2.ความผิดต่อการทารุณร่างกายและจิตใจ

3.ความผิดต่อการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

4.ความผิดเกี่ยวกับเพศ และ5.ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

“ ที่ผ่านมาการพิจารณาลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะเสนอให้บอร์ดคุรุสภาพิจารณาเป็นรายกรณี แต่ นพ.ธีระเกียรติ เห็นว่า ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อเป็นมาตรฐานกลางนำไปใช้ในการพิจารณาลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบวิชาชีพทุกกรณี ” ดร.สมศักดิ์ กล่าว. 

ที่มาของข้อมูล : เดลินิวส์ อังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 16.02 น.