เชิญทุกโรงเรียนดาวน์โหลด! eBook หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport

234

 โครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นที่ปรึกษา และนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ เป็นประธานคณะทำงาน 

จุดมุ่งหมายการเดินทาง

     เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์ของพระราชา” จากประสบการณ์จริงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต  เป็นคู่มือการเดินทางของเยาวชนและครอบครัว ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด  ด้วยศาสตร์พระราชาที่ร่วมสมัย  เกิดเป็นความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ  เพื่อให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะอยู่ในหัวใจของเราตลอดไป

     เนื้อหาสาระที่เยาวชนจะได้รับจากสื่อหนังสือและกิจกรรมตามรอยพระชา คือ พาสปอร์ตส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยนำเสนอบนพื้นฐานทางวิชาการตามกระบวนการ Transformative Learning : Head, Heart, Hand (3 H) และเน้นพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์  จากการที่เด็กและเยาวชนเดินทางไปเรียนรู้ยังสถานที่จริง อีกทั้งยังสอดแทรกเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ “ทศพิธราชธรรม” และเชื่อมโยงกับคุณธรรม 4.0 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศซึ่งเพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม หรือ เก่ง ดี มีคุณธรรม ตามรอยในหลวงรัชกาล 9 ทั้งนี้ภายในเล่มยังประกอบด้วย คำถามท้าทายการเรียนรู้ ตราประทับ (Stamp) และสติกเกอร์ (Badge) เพื่อบันทึกความก้าวหน้าของการเรียนรู้และแรงบันดาลใจที่ได้จากหนังสือชุดนี้อีกด้วย

เส้นทางภาคเหนือตอนบน


ชวนเยาวชนเริ่มต้นเดินทาง “เรียนรู้รักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปลูกป่าในหัวใจ เพราะป่าคือชีวิต” เส้นทางนี้ประกอบด้วย

(1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(2) สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่

(3) สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เชียงใหม่

(4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน เชียงราย

(5) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ของมูลนิธิชัยพัฒนา เชียงใหม่

(6) พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เชียงใหม่

(7) พิพิธภัณฑ์การจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริบ้านม่วงชุม เชียงราย

เพิ่มเพื่อน

(8) ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เชียงราย

(9) โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชียงราย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่>>

เส้นทางภาคตะวันตก


“ผจญภัยบนสายน้ำ ตะลุยบ้านไร่ของพระราชา บำบัดน้ำเสีย สู่น้ำใส หมู่บ้านต้นแบบสหกรณ์ สนุกเรียนรู้พลังงานทดแทน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” เส้นทางนี้ประกอบด้วย
(1) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ นครปฐม
(2) โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เพชรบุรี
(3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพชรบุรี
(4) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพชรบุรี
(5) ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง เพชรบุรี
(6) สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวนสมเด็จย่า) เพชรบุรี
(7) โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร เพชรบุรี
(8) อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพชรบุรี
(9) โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ สมุทรสงคราม

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่>>


เส้นทางภาคตะวันออก


ตะลุยเรียนรู้ “จากยอดเขาสู่ท้องทะเล ตามรอยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เดินเที่ยวป่าห้องเรียนธรรมชาติ แปลงร่างเมล็ดพันธุ์เป็นแปลงผักไม่ใช้ดิน รู้วิถีชีวิตคนกับควาย” เส้นทางนี้ประกอบด้วย

(1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จันทบุรี

(2) โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่าวเอ็ด จันทบุรี

(3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉะเชิงเทรา

(4) โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชลบุรี

(5) โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ระยอง

(6) โครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา ปราจีนบุรี

(7) โครงการห้วยสโมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปราจีนบุรี

(8) โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ สระแก้ว

(9) โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชลบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่>>

เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก


เรียนรู้ “แก้ปัญหาน้ำ แก้ปัญหาดิน จัดการพื้นที่ทำกินอย่างยั่งยืน” เส้นทางนี้ประกอบด้วย

(1) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจวบคีรีขันธ์

(2) เขื่อนรัชประภา สุราษฎร์ธานี

(3) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุดชน บ้านทับคริสต์ สุราษฎร์ธานี

(4) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นราธิวาส

(5) โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เบตง ยะลา

(6) โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านหัวเขา สงขลา

(7) โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามพระราชดำริ ชุมพร

(8) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นครศรีธรรมราช

(9) โครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง นราธิวาส

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่>>

ขอบคุณที่มา : http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1205