ด่วนที่สุด การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561

66

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6889 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561

สพฐ.แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ สำรวจรายชื่อเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 โดยให้เขตพื้นที่ฯ ดำเนินการส่งรายชื่อภายในวันที่ 10 พ.ย. 2560 โดยบันทึกข้อมูลในโปรแกรม INSIGNIA_OBEC ดังรายละเอียดด้านล่่างครับ


(ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการขอเครื่องราชฯได้ที่เอกสารด้านล่างครับ)


สำหรับระเบียบและหลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ นั้น ขอนำระเบียบและหลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี 2560 มาเป็นแนวทางในการขอพระราชทานเพื่อให้ทุกทานได้ตรวจสอบคุณสมบัติให้สมบูรณ์ถูกต้องดังภาพประกอบด้านล่างครับ

เพิ่มเพื่อนที่มา : http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=1847

ดาวน์โหลดไฟล์ : หลักเกณฑ์ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา