“เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” แก้ได้ด้วยบันไดทักษะ ๔ ขั้น

70

อีกครั้งหนึ่งที่นำเรืองแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”กลับมาบอกกล่าวและเพิ่มเติมสาระสำคัญของแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนการสอนของครู เครื่องมือที่ใช้ในการสอน และวิธีสอนแบบ “บันไดทักษะ ๔ ขั้น”เรื่องนี้ไม่เกินกำลังความรู้ความสามารถของครูและผู้บริหารโรงเรียนอย่างแน่นอน ถ้าหากจะทำตามแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการต่อไปนี้

กระบวนการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” 

(แบบครบวงจร)
.

๑.การทดสอบเพื่อคัดเด็กเข้าสู่โครงการและทดสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

         ให้ครูทดสอบเด็กด้วยวิธี เขียนตามคำบอกจากคำ ๕๐ คำดังต่อไปนี้

คำทดสอบ

สำหรับทดสอบนักเรียนเพื่อคัดเข้าโครงการ

แก้ปัญหานักเรียน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

 

          ให้ครูที่ออกเสียงอักขระภาษาไทยชัดเจน เป็นผู้อ่านคำต่อไปนี้ให้นักเรียนฟังคำละ๒ ครั้ง แล้วให้นักเรียน เขียนตามคำบอก ลงในกระดาษทดสอบ 

          คำที่มีพยางค์มากกว่าหนึ่งซึ่งนักเรียนเขียนถูกไม่ครบเช่นเขียน ทุ่งนาแล้ง เป็น ทุ่งนาแล่ง ถือว่าเขียนถูกไม่ครบ อย่างนี้ให้ครึ่งคะแนน”  แต่ถ้าคำใดเขียนถูกเสียงแต่ผิดรูปให้ครูให้คะแนนเต็มไปก่อนเช่นเขียน ข้างล่าง เป็น ค่างล่าง ก็ให้ถือว่าเขียนถูกตามเสียงที่ครูเปล่ง  เรื่องนี้ครูค่อยๆ ฝึกนักเรียนสังเกตจดจำรูปคำที่กำหนดใช้แท้จริงในภายหลัง

ชุดที่ ๑

         กาแฟ     ทอผ้า   มะลิลา     สึนามิ   อายิโนะ        

         เตาะแตะ   ฉอเลาะ  เล้าไก่   เข้าถ้ำ   ขยำขยี้

         ปิงปอง  โผงผาง   ข้างล่าง   ทุ่งนาแล้ง   อึ่งอ่าง

         ไอโอดีน   ปิ่นโต   เส้นด้าย   เล่นโขน   ฟ้อนรำ

         ซุ่มซ่าม   ยิ้มแย้ม   อ่อนน้อม   รอยเท้า   กุ้งฝอย

         ผิวขาว   แน่วแน่   ของฝาก   ปึกแผ่น   กุ๊กกิ๊ก

         ชอกช้ำ   เจียระไน  เผื่อแผ่  ด้ามมีด   ฮึดสู้            

       โหดร้าย  หุบเหว   ตะเกียบ  บ่ายเบี่ยง  เลื่อนเวลา

         ทะเล่อทะล่า   จดบันทึก ส้วมซึม  กวยจั๊บ  พริกเผ็ด        

         รื่นเริง  ปลาบปลื้ม  เคลื่อนคล้อย  หยิ่งผยอง  สลักเสลา      

หมายเหตุ                         

เพิ่มเพื่อน

           ก.ชุดคำนี้ครอบคลุม

         ๑.คำที่ประกอบด้วยพยัญชนะต้นอักษร ๓ หมู่(อักษรสูง-อักษรกลาง-อักษรต่ำ)

         ๒.คำในแม่ ก กา และ แม่กง-กน-กม-เกย-เกอว-กก-กด-กบ

         ๓.คำที่ประสม สระ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เสียง

         ๔.คำควบกล้ำและอักษรนำ

         ๕.คำผันเสียงวรรณยุกต์

            ข.ให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ป.๒ ขึ้นไปเข้ารับการทดสอบ นั่งสอบห่างกัน ๑ เมตร หรือในระยะที่ชำเลืองดูเพื่อนไม่ได้  

           ค.ให้ใช้ข้อทดสอบดังนี้

         (๑) ทดสอบครั้งแรก-ก่อนเข้าโครงการ 

            เนื่องจากคำชุดนี้อยู่ในมาตรฐานที่นักเรียนผู้เรียนจบชั้นป.๑ จะต้องอ่านและเขียนได้  ดังนั้นเมื่อใช้ทดสอบกับนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.๒ ขึ้นไป  ถ้านักเรียนคนใดเขียนได้น้อยกว่า ๒๕ คะแนน  ถือว่าไม่ผ่านควรเข้าโครงการ

         (๒) ทดสอบครั้งหลัง-เมื่อสิ้นสุดโครงการ

           นักเรียนที่ได้คะแนน     ๒๕-๒๙คะแนน  ถือว่า  ผ่านพอใช้

           นักเรียนที่ได้คะแนน     ๓๐-๓๕คะแนน  ถือว่า  ผ่านดี

           นักเรียนที่ได้คะแนน     ๓๖-๔๐คะแนน  ถือว่า  ผ่านดีมาก

           นักเรียนที่ได้คะแนน     ๔๑-๕๐คะแนน  ถือว่า  ผ่านดีเยี่ยม

๒.หลักการสอน”บันไดทักษะ ๔ ขั้น”

         ให้ครูสอนด้วยวิธีแจกลูก-สะกดคำ-ผันเสียง แบบ “บันไดทักษะ ๔ขั้น” ตามลำดับแบบฝึกในหนังสือ เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว แต่ละขั้นบันไดทักษะ ใน ๑ชั่วโมง/ต่อวัน ดังนี้

(๑)   ครูนำเด็กอ่านออกเสียงแจกลูก-สะกดคำ-ผันเสียง วันละ๓๐ นาที  

(๒)  ครูนำเด็กอ่านออกเสียงคำ และอ่านเรื่อง วันละ ๕-๑๐ นาที  

(๓)  ให้เด็กคัดคำและเรื่องที่อ่านลงสมุด วันละ ๑๐ นาที  

(๔)  ให้เด็กเขียนตามคำบอกคำที่เรียนรู้แล้ว ในกระดาษทดสอบที่ครูแจกให้และให้ครูเก็บกระดาษทดสอบนี้ไว้ทุกแผ่น วันละ ๑๐-๑๕ นาที

๓.ขอบเขต : มาตรฐานการแก้ปัญหา

         เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ๔ เดือน (หรือ ๙๐ ชั่วโมง)    

         (๑) เด็กปกติ

         สามารถอ่านเขียนคำที่สะกดตรงมาตราทั้ง ๙ แม่ คำควบกล้ำ คำอักษรนำและคำผันเสียงวรรณยุกต์ได้

         (๒) เด็กบกพร่องการเรียนรู้

         มีความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยครูจัดทำบันทึกเหตุปัจจัยแนบประกอบ

๔.การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

         (๑) ให้โรงเรียนคัดเลือกครูอาสาเพื่อทำหน้าที่สอนแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะ กำหนดให้ใช้ครู ๑ คน/ต่อเด็ก ๑๐๐ คน

         (๒) ให้ครูอาสาแบ่งเด็ก ๑๐๐ คนออกเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละประมาณ ๒๐ คน

         (๓) ครูอาสาจัดทำตารางสอนของตนวันละ ๕ ชั่วโมง เพื่อสอนเด็กกลุ่มละ๑ ชั่วโมง/ต่อวัน

         (๔) โรงเรียนจัดให้เด็กแต่ละกลุ่มมาเรียนกับครูอาสากลุ่มละ ๑ชั่วโมง/ต่อวัน

         (๕) ให้โรงเรียนจัดหาห้องเรียนพิเศษเพื่อการสอนแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะซึ่งควรเป็นห้องที่เด็กจะไม่รู้เสียหน้าหรืออายเพื่อน (ห้องที่ลับสายตาดูแคลน)

         (๖) ให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคนสนับสนุนให้เด็กมาเรียนกับครูอาสาอย่างเต็มเวลาตลอดโครงการ(รวม ๙๐ ชั่วโมง หรือ ๔ เดือน)

๕.การสนับสนุนและนิเทศ

         (๑) ให้โรงเรียนสนับสนุนหนังสือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสอนแก้ปัญหา

                   ● เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว 

                     (นำเด็กฝึกตามแบบฝึกในหนังสือเล่มนี้)

                  ● ก ไก่ น้อมไหว้

                     (นำเด็กท่อง ก ถึง ฮ และฝึกเขียนพยัญชนะ ๔๔ ตัว)

         (๒) ให้โรงเรียนสนับสนุนกระดาษชาร์ต ๒๐๐ แผ่นพร้อมเครื่องเขียนเพื่อจัดทำสื่อการสอน (เขียนครั้งเดียวใช้ได้หลายครั้ง ดีกว่าใช้กระดานดำเพราะกระดานดำเมื่อลบแล้วต้องเขียนใหม่เสียเวลา)

         (๓) ให้โรงเรียนอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน (ให้มีครูอาสาทำหน้าที่สอนแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะ และให้เด็กแต่ละคนมาเรียนกับครูอาสาวันละ๑ ชั่วโมง) ติดตามนิเทศ สร้างเสริมขวัญและกำลังใจ

๖.การป้องกันปัญหา

          เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในกาลอนาคต ให้โรงเรียนจัดวางตัวครู ป.๑ ที่มีความสามารถสอนตามแบบฝึกและกระบวนการเดียวกันนี้เพื่อให้เด็ก ป.๑ หลังจากจบภาคเรียนที่ ๒ อ่านออกเขียนได้ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ๒๕คะแนนจากคำทดสอบข้างต้น เลื่อนชั้นขึ้น ป.๒ ดังนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างถาวรตลอดไป

         ที่เป็นปัญหาทุกวันนี้เพราะครู ป.๑ ปล่อยให้เด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมา ป.๒ นั่นเอง

          ครู ป.๑ อาจอ้างว่าผู้บังคับบัญชาไม่ยอมให้เด็กตกซ้ำชั้น

          ก็ต้องถามครู ป.๑ ว่าสอนอย่างไรล่ะ เด็กจบ ป.๑แล้วจึงยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

         ครู ป.๑ อาจอ้างต่อไปอีกว่า ก็สอนตามหนังสือเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

          ตรงนี้เองที่ต้องวิเคราะห์ทบทวนกันว่า ครู ป.๑ สอนไม่ดีหรือหนังสือเรียนที่กระทรวงกำหนดนั้นไม่ดีพอ หรือความเข้าใจในการใช้หนังสือไม่ดีกันแน่หรือการบริหารจัดการผิดพลาด หรือปัญหาแทรกซ้อนอื่นๆเป็นเหตุปัจจัยทำให้กระบวนการเรียนการสอน ป.๑ มีปัญหา…เรื่องเหล่านี้ ผู้บริหารจำเป็นจะต้องลงลึกในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ให้ตรงจุด ให้ถูกต้องแท้ ไม่เช่นนั้นก็จะต้องประสบพบกับปัญหาไม่มีที่สิ้นสุด!

         แต่เท่าที่พบมาปัญหาของครู ป.๑ คือ

(๑)    สอนผิดวิถีภาษาไทยไม่สอนแจกลูก-สะกดคำ- ผันเสียง หรือสอนบ้างก็ไม่ได้สอนจริงจัง หรือไม่ครบทักษะ ไม่สมบูรณ์ในองค์รวมของทักษะ

(๒)    ใช้หนังสือเรียนไม่เป็น รวมทั้งไม่สามารถบูรณาการทักษะกับองค์ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอ่านและเขียนเหมือนครูโบราณมุ่งแต่ว่าตามหนังสือเรียนแบบผิดบ้างถูกบ้าง

(๓)    หนังสือเรียน ป.๑ ระยะหลังๆ ขาดประสิทธิภาพในลำดับขั้นตอน(จากง่ายไปหายาก) และขาดระบบในการนำฝึกที่ดีพอ

(๔)          ผู้บริหารวางตัวครู ป.๑ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม อาจไม่เข้าใจเรื่องการสอนแบบแจกลูก-สะกดคำ-ผันเสียงหรืออาจสอนผิดวิถีภาษาไทย หรือไม่มีประสิทธิภาพในการสอน

(๕)    โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากเกินจำเป็น มากจนเด็กไม่มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติฝึกฝนทักษะการเรียนรู้

(๖)    เด็กขาดความพร้อมด้านต่างๆ(ขาดทักษะพื้นฐานทางภาษา ทั้งนี้เพราะระดับชั้นอนุบาลเตรียมพื้นฐานไม่ดีพอหรือเด็กอาจมีปัญหาอื่นๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ และสมอง!)

         รู้เห็นเช่นนี้แล้วจะนิ่งดูดายไม่ได้แล้วครับต้องเร่งลงมือ “ตัดไฟแต่ต้นลม” ครับ เราจึงจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 ขอบคุณที่มา : http://mcpswis.mcp.ac.th