ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 13 ราย

735

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/๒๕๖1 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 13 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ราย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จำนวน 13 ราย ดังนี้

1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ได้แก่

1) นางเสน่จิต กิตตินานนท์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลพระราชทานครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2557 2. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ระดับชาติ การประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ชื่อผลงานห้องเรียนรู้พฤกษศาสตร์
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเภทเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2556 3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ปี พ.ศ. 2553 4. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประจ าปี พ.ศ. 2552 5. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพฤกษศาสตร์
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557)

2) นางพูลศรี หุ่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยดีเด่น ประจ าปี 2556 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557 3. รางวัลข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ และเข้าใจความหมายของค าด้วยกิจกรรมนิทานพาเพลิน)

3) นางสังเวียน อินทรประสงค์ โรงเรียนวัดด่านส าโรง สพป.สมุทรปราการ เขต 1
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูต้นแบบ วิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2554 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้านวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2557 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2557 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกหัดการแก้โจทย์ปัญหา
ตามแนวคิดของโพลยา และเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 9 รายได้แก่

เพิ่มเพื่อน

1) นายสมาน โปธิปัน โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งสพป.เชียงใหม่ เขต 4 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปี 2555 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554
“สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2557 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการกระท าด้านปัญญา 6 ขั้น)

2) นายอุดม จันทร์โสดา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป.ขอนแก่น เขต 1

(ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2553
2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง)

3) นายวิทวัส พัดไธสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2557
2. รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of The Best ประจ าปีการศึกษา 2558 3. เครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2553 4. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552”
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง)

4) นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี สพม.เขต 20

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2556 2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ประจ าปีการศึกษา 2549 3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2551 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการพัฒนาสร้างเสริมทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี)

5) นายแสงทอง เรืองศิลป์ โรงเรียนบ้านส าโรง สพป.ขอนแก่น เขต 4

(ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2558 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555”
3. สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2552 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านส าโรง
ต่อยอดสถานศึกษาพอเพียง)

6) นายจรรยา ส่งศรีจันทร์โรงเรียนวัดบางดี สพป.ตรัง เขต 2

(ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจ าปี 2556 2. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
รักษามาตรฐาน ประจ าปี 2556 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556”การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร)

7) นายสุรพล พละศักดิ์ โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษา
ยอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีพุทธศักราช 2557 2. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555
“สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. รางวัลโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ โครงการ
ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ)

8) นายสังวร คงภักดี โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่

(ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ปี พ.ศ. 2556 3. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจ าปี 2556
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการรักษามาตรฐานและความยั่งยืนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้วยการลดภาวะ
นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ภาวะโภชนาการเกิน)

9) นายสุมนต์ มอนไข่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม
ประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ ประจ าปี 2556 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน ประจ าปี 2557 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ ประจ าปี 2558
4. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจ าปี 2558 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้อาชีพแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย
ได้แก่ นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี สพป.สงขลา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ปี 2541 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2557 3. รางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โดยใช้ยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”)

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.