หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1197 เรื่อง การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1197 เรื่อง การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1197 เรื่อง การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1197 เรื่อง การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560

ด่วนที่สุด

เรื่อง การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อปีงบประมาณพ. ศ. 2560 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2560

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง 1 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ศธ 04009 /ว 3271 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

เพิ่มเพื่อน

advertisement

2 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ศธ 04009/ว 6088 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-2 แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีการศึกษา 2560 โดยให้พิจารณาสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์กคศและขาดครูตามสาขาวิชาเอกที่กำหนดเพื่อรองรับการบรรจุพร้อมทั้งได้จัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณพ. ศ. 2560 จำนวน 4,830 อัตราเพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนดังกล่าวความแจ้งแล้วนั้น

advertisement

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานความว่าได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยเรียบร้อยแล้วมีอัตราว่างคงเหลือ เหลือจากการบรรจุเนื่องจากนักศึกษาทุนไม่ครบตามจำนวนที่วางแผนไว้และมีนักศึกษาทุนบางคลานสละสิทธิ์ในการเข้ารับการบรรจุในการนี้เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานการศึกษาพิเศษมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดจึงให้นำอัตรากำลังที่เหลือจากการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการนำการสรรหาและแต่งตั้งได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กคศกำหนดต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายอัมพร พินะสา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ที่มา : สพร.สพฐ.

advertisement