ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2816 เรื่อง งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

172

เรื่อง งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙ /ว ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ ศธ …………….. ลงวันที่

๓. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๒๔๗/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษรายงานข้อมูลจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่/ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) รายที่ยังไม่ได้ประเมินและต้องเป็นรายที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมิได้จัดสรรงบประมาณไปให้ โดยให้รายงานข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามปฏิทินดําเนินการที่กําหนดและตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รายงานข้อมูลมาเพื่อประกอบการพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบแล้ว ได้จัดสรรงบประมาณ เป็นค่าดําเนินการดังกล่าว สําหรับรายที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมิได้จัดสรรให้ เป็นจํานวนเงิน ………… บาท ( ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๒ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน ทั้งนี้ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ กํากับ และติดตาม การใช้งบประมาณในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ถูกต้อง และแล้วเสร็จทันเวลา ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓

อนึ่ง สําหรับการดําเนินการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถนํางบประมาณที่ได้รับจัดสรรถัวจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสําหรับการประเมินด้านที่ ๑ (ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ) ด้านที่ ๒ (ด้านความรู้ความสามารถ) และด้านที่ ๓ (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ได้ตามความจําเป็นและอย่างประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และหากมีงบประมาณคงเหลือจากการประเมินดังกล่าว หรือหากไม่สามารถบริหารงบประมาณได้ทันภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้รายงานและส่งเงินคืนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๕

ดาวน์ไฟลดไฟล์ >>  04009/ว2816 [ ขนาดไฟล์ 820.13 KB ]

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.