ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน พร้อมบัญชีการจัดสรรรายโรงเรียน (กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)

56

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

เรื่อง จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทุกเขต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณครุภัณฑ์ รายการ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนรายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน นั้น

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว จึงจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ ผูกพัน ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดภาระงานครูในด้านธุรการ การเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างฯ ทั้งนี้ จึงให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน โดยวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไปตามมาตรา ๕๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ เบิกจ่ายงบประมาณโดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้จะก่อหนี้ผูกพันได้ ก็ต่อเมื่อได้รับเงินประจํางวดแล้วเท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนิท แย้มเกษร) 

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๒๕๔๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๔

1. หนังสือ – 04006_ว4726

2. บัญชีจัดสรรรายโรง

3. สรุปรายเขต

ที่มา : สพฐ.