ด่วนที่สุด!! สพฐ.จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

33

สวัสดีครับ วันนี้ (24 สิงหาคม 2561) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โดยมีวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน สถานศึกษา ซึ่งสามารถเลือกดําเนินการจ่ายเป็นเงินสด หรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรง ตามรายชื่อที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ครับ

1 ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 

2 ค่าเสื้อผ้า และวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน

3 ค่าอาหาร หรือคูปองค่าอาหาร 

4 ค่าพาหนะในการเดินทาง หรือจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน

5 ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการ จําเป็นในการดํารงชีวิตประจําวัน นอกเหนือจาก ๔ รายการข้างต้น

เพิ่มเพื่อน

6 สําหรับนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน จากเว็บไซต์ https://cct.thaieduforall.org/ มีการย้าย ลาออก และไม่สามารถรับเงินรายการปัจจัยพื้นฐาน สําหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้สถานศึกษาส่งคืนเงินอุดหนุนของนักเรียน ที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

6.1 โรงเรียนปกติให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้นสังกัด เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดําเนินการรวบรวมส่งงบประมาณกลับคืนส่วนกลางผ่านระบบ GFMIS

6.2 โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวส่งงบประมาณ กลับคืนส่วนกลางผ่านระบบ GFMIS

โดย ขอให้ส่งหลักฐานการส่งคืนเงิน (ระบุประเภทรายการ และจํานวนเงินแต่ละรายการ ที่ส่งคืน) พร้อมหนังสือนําส่ง แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

7 กรณีสถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

8 กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน และใช้ใบสําคัญรับเงินเป็นหลักฐาน

สําหรับรายละเอียดบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจนรายบุคคลสามารถดูได้จากเว็บไซต์ https://cct.thaieduforall.org โดยเข้าระบบด้วยรหัสของเจ้าหน้าที่โรงเรียนครับ

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหนังสือได้ด้านล่างครับ

1. หนังสือแจ้ง จัดสรร นร. ยากจน 1.2561

2. บัญชีจัดสรรโรงเรียนปกติสรุปรายเขต 1.61

3. บัญชีจัดสรรโรงเรียนหน่วยเบิก 1.61

4. บัญชีจัดสรรโรงเรียนปกติ รายโรง 1.61

5. รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรร 1.61

อ้างอิงข้อมูลจาก  : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน