ด่วน!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 47 ราย

98

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นายพินิจศักดิ์สุวรรณรังค์เลขาธิการก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561

ได้มีมติอนุมัติใหข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 47 รายได้แก่ 

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย 

ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 18 ราย 

รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญจํานวน 1 ราย 

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ราย 

ครูเชี่ยวชาญ จํานวน 23 ราย ดังนี้

 

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย ได้แก่

นางอังศนา สุทธิฤทธิ์ศูนย์กศน. อําเภอเมืองสิงห์บุรีสํานักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี 

(ผลงานวิชาการ คือ

1. รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหา สาเหตุแนวทางแก้ไขปัญหาในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสิงห์บุรี 

2. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคม 

3. คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)

 

หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 46 ราย ดังนี้

1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน 22 ราย ได้แก่

 1) นายวัชระ การสมพจน์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา สพม. เขต 36

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ประจําปี 2556 

2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556

3. รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปี 2545 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการค่ายพัฒนาความคิดด้วยระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Camp))

 

2) นางบังอร เพชรทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา สพป.นครราชสีมาเขต 1 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปีพ.ศ. 2553

 2. รางวัลนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2555 

3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจําปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น 

4. รางวัลนักเรียน ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2556

5. รางวัลนักเรียน ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระทัศนศิลป์ชุดพื้นฐานงานศิลป์) 

 

 

3) นางอภิษฐา สวนเข้ม โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรีสพม.เขต 8

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลสุดยอดครูผู้เป็นกัลยาณมิตร ระดับประเทศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ“เยาวชนไทย ทําดีถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2554 

2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด “กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น” ประจําปี 2556

3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ ประจําปีพุทธศักราช 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรมบ้านคนดีที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม)

 

4) นางมาลัย ทัพหมีโรงเรียนวัดดอนคา สพป.นครสวรรค์เขต 3

(ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2553 

2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ปี 2558 

3. รางวัลบุคลากรดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ปี 2557 

4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ : ปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็ก” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดดอนคา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3)

 

5) นางชไมพรใบเรือง โรงเรียนวัดทางขึ้น จังหวัดนครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราชเขต 4

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ)ประจําปี 2555 

2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจําปี 2555 

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รายงานการพัฒนาโครงการเรียนรู้ด้วยตัวฉัน สร้างสรรค์การเขียน)

 

6) นางฉวีวรรณ พลธรรม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียนด้านวิชาการ ปี 2557 

2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันระบํามาตรฐาน ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2543 การพัฒนางานตามข้อตกลงเรื่องโครงการพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนแกนนําทางด้านนาฏศิลป์สู่โรงเรียนและชุมชน)

 

7) นายสุรพล นามเสนา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีมเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ชนะเลิศการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติปีการศึกษา 2557

2. รางวัลครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ชนะเลิศเหรียญทองการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติปีการศึกษา 2555

3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ปีพ.ศ. 2554การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการร้องประสานเสียงในวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ด้วยกระบวนการจัดการการเรียนการสอนแบบผสมผสานสื่อผสมและเน้นการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง) 

8) นายจักริช รูปะวิเชตร์ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม.เขต 36

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2557 

2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจําปี 2556 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. รางวัลชนะเลิศ ในโครงการหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชิงแชมป์ประเทศไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติประจําปีการศึกษา 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศการประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือ)

9) นางแก้วตา ประภาส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประจําปี 2555

2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปีพุทธศักราช 2555 

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

 

10) นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศสพป.บุรีรัมย์เขต 1 

(ผลงานดีเด่นฯ

คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษาด้านบริหารจัดการ ประจําปี 2557 

2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2558

3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ ประจําปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การจัดประสบการณ์ด้านการฟังและการพูดสื่อสารโดยใช้นิทานหนังสือภาพสามมิติของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล ปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศ)

 

11) นางวัฒนา จิตธงไชย โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) สพป.นครราชสีมา เขต 3

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจําปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดีเด่น 

2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556 

3. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจําปีพุทธศักราช 2556การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการอ่านคล่อง เขียนคล่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3)

 

12) นายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องล้างและอัดจาระบีตลับลูกปืนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2557

 2. รางวัล Honor Award การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับชาติสิ่งประดิษฐ์เครื่องล้างและอัดจาระบีตลับลูกปืนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2557

 3. รางวัลชนะเลิศInternational Exhibition of Inventions of Geneva ชื่อผลงานเครื่องถอดและบดวาล์วรถยนต์แบบวาล์วเยื้องหนีศูนย์กึ่งอัตโนมัติปี 2559 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการทําโครงการวิชาชีพสําหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ 1 รหัสวิชา 3101 – 8502) 

13) นายสมมาตร คําเพิ่มพูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานีสพม.เขต 20

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงาน

ดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ประจําปีพ.ศ. 2555 

เพิ่มเพื่อน

2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ประจําปีพ.ศ. 2557 

3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้นวัตกรรมสื่อประสม เรื่อง ทัศนธาตุสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

14) นางศุภร ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานีสพม.เขต 20 

(ผลงานดีเด่นฯคือ 

1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่นประจําปี 2556 

2. รางวัลชนะเลิศและแชมป์ระดับประเทศโครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ประจําปี 2556

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and MathematicsEducation:STEM) ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายวิชา ว 32101ชีววิทยาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)

15) นางมนัส แสงขัน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย เขต 2 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ประจําปี 2555 

2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2556

3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจําปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย โดยใช้เอกสารประกอบการสอน)

 

16) นางวันเพ็ญ ภูมิพาน โรงเรียนบ้านกุดรูสพป.ขอนแก่น เขต 3 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปีพ.ศ. 2558 

2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจําปี 2554 

3. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย ย่อ สธ) ปี 2545 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการใช้มาตราตัวสะกดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกุดรู) 

 

17) นางดาวเรือง คชพรม โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลําปาง เขต 1 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ประจําปี 2554 

2. รางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2555

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะการทํางานโดยใช้กิจกรรมโครงงานร่วมกับโซเซียลมีเดียในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)

 

18) นางกัลยาณ์เนียรภาค โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่นประจําปี 2555 

2. รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทย (มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ)ประจําปีพุทธศักราช 2557 

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุด เล่าเรื่องเมืองชัยนาทประกอบเสียงการอ่านทํานองเสนาะกาพย์ยานี 11 (ภาคภาษาคาราโอเกะ) เล่มที่ 1 เรื่อง ชัยนาทบ้านเรา)

 

19) นางเกษร บานชล โรงเรียนบ้านดงสําราญ สพป.ยโสธร เขต 2 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ ประจําปี 2558 

2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555 

3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจําปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนําสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่งานอาชีพ)

 

20) นางละออ ผาน้อย โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ประจําปี 2554 

2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ประจําปี 2556 

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี” ปีพ.ศ. 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการพัฒนาบายศรีสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการจําหน่ายสู่งานอาชีพ)

 

21) นางธนพร บุญผ่องเสถียร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการสร้างตารางคํานวณ มาตรฐานเหรียญทองในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีระดับชาติครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ประจําปีการศึกษา 2558

2. รางวัลชนะอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการสร้างตารางคํานวณ มาตรฐานเหรียญทองการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีระดับชาติครั้งที่ 34 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีประจําปีการศึกษา 2555

3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการสร้างตารางคํานวณ ในการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯครั้งที่ 27 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดประจําปีการศึกษา 2548 

4. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขาบริหารธุรกิจ ทักษะตารางคํานวณ ในการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯครั้งที่ 26 ณ วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีลพบุรีประจําปีการศึกษา 2547 

5. รางวัลชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจทักษะตารางคํานวณ อันดับ 1 ในการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 25 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ประจําปีการศึกษา 2546

6. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะตารางคํานวณ สาขาบริหารธุรกิจ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ประจําปี 2545

7. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะตารางคํานวณ การประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ประจําปีการศึกษา 2544 

8. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะตารางคํานวณ ในการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีประจําปีการศึกษา 2543 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน วิชา โปรแกรมตารางคํานวณ รหัส 2204 – 2301)

 

22) นางศรีวรรณ มหาเทพ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้สพป.เชียงราย เขต 3 

(ผลงานดีเด่นฯคือ

1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจําปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ประจําปี 2556

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านสี่ภาค เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้)

 

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จํานวน 3 รายได้แก่

 

1) นายประสิทธิ์ กะตะศิลา สพป.ลําพูน เขต 1 

(ผลงานดีเด่นฯคือ 

1. รางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่นระดับเหรียญทอง (Supervisor Awards) ประเภทพัฒนาการนิเทศ ประจําปี 2556 

2. รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้านบริหารจัดการ ประจําปี 2556 

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา)

 

2) นายจํารัส สอนกล้า สพป.สุรินทร์เขต 1 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจําปี 2557 

2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทองศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้านวิชาการ ประจําปี 2558 

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาครูในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับครูผู้สอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1) 

 

3) นายชูชัย ประดับสุข สพป.สุรินทร์เขต 1

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อํานวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้านวิชาการ ประจําปี 2558 

2. รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทองผู้อํานวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ประจําปี 2557

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริม)

 

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 1 รายได้แก่ 

นางอัญชลี ไก่งาม โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 1 ประจําปี 2558 

2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 

3. รางวัลพระราชทานโล่เกียรติยศ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติกิตติคุณ “เยาวชนไทย ทําดีถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2553 4. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2553การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการพัฒนาต้นกล้าสังเคราะห์ขยะ)

 

4. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 18 รายได้แก่

 

1) นายสัญญา โสภา โรงเรียนบุญจิราธร สพป.อุบลราชธานีเขต 2 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2558 

2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจําปี 2556

3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่องโครงการพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบุญจิราธร)

 

2) นางวาริญญ บุญเรือง โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีสพป.ลําปาง เขต 3 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2552 

2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2553 

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3)

 

3) นางนันทา แววสง่า โรงเรียนบ้านรูสะมิแล สพป.ปัตตานีเขต 1 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556 

2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 

3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางานตามข้อตกลง

เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม) 

4) นายพลวัฒน์ บุญช่วย โรงเรียนบ้านกรงปินัง สพป.ยะลา เขต 1 

(ผลงานดีเด่นฯคือ

1. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจําปี 2556 

2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี” ประจําปี 2556 

3. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจําปี 2555

4. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจําปีการศึกษา 2555 

5. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2554“สถานศึกษาพอเพียง 2554” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยสภานักเรียน โรงเรียนบ้านกรงปินัง สู่ความยั่งยืน)

 

5) นายชลิต ระหว่างบ้าน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จังหวัดเพชรบุรี สพม.เขต 10

(ผลงานดีเด่นฯคือ

1. รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทําคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเภทองค์กรปี 2558 

2. รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจําปี 2557 

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการพัฒนานักเรียนเรียนรวมโดยใช้กระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

 

6) นายชํานาญ แสงจันทร์โรงเรียนวัดเสด็จ สพป.ลําปาง เขต 1

(ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556 

2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555

3. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่ความยั่งยืน)

 

7) นางนิสา บรรจงการ โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป.ตรัง เขต 2 

(ผลงานดีเด่นฯคือ

1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ด้านวิชาการ ปี 2555 

2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 

3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจําปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลงเรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการ

ในโรงเรียนตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

 

8) นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลําช้าง สพป.ตรัง เขต 2 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจําปี 2555 

2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555”

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เพื่อรับรางวัลสุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (เพชรยั่งยืน))

 

9) นายธงชัย ธนศิริรักษ์โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 2 

(ผลงานดีเด่นฯคือ 

1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 

2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2555 

3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการขยายผลนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” สู่การพัฒนาสุขภาพ) 

 

10) ว่าที่พันตรีนรินทร์พานคําโรงเรียนบ้านปะอาวสพป.อุบลราชธานีเขต 1 

(ผลงานดีเด่นฯคือ

1. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจําปี 2557 

2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 

3. รางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ระดับประถมศึกษาขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา)

 

11) นายอดุลย์ เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.อุบลราชธานีเขต 3 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 

2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปี 2556 

3. โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาชาติดําเนินการปี 2552 – 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

 

12) นายวันชัย วงศ์ศิลป์ โรงเรียนวัดจันดีสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

(ผลงานดีเด่นฯคือ 

1. รางวัลประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจําปี 2557 

2. รางวัลประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานประจําปี 2556 

3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒนางานตามข้อตกลง

เรื่อง โครงการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนเข้มแข็งสร้างแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน)

 

13) นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คําด้วง โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนปีการศึกษา 2558 

2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 

3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2556“สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒนางานตามข้อตกลงเรื่อง โครงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้บูรณาการหน่วย “เศรษฐกิจพอเพียง” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)

 

14) นางจิญภัทร โอทาน โรงเรียนวัดเขาสําเภาทอง สพป.ระยอง เขต 1 

(ผลงานดีเด่นฯคือ

1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจําปี 2555 

2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 

3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2553 การพัฒนางาน ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนพระราชทานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

 

15) นายวีระ โกวิทางกูร โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป.ปัตตานีเขต 2 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา 2556 

2. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจําปี 2556 

3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารงานและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

 

16) นายวิรัตน์ พวงช้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการ ประจําปีพุทธศักราช 2556 

2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจําปีพุทธศักราช 2557 

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษายอดเยี่ยมสู่ความยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร)

 

17) นายทองอาบ บุญอาจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

(ผลงานดีเด่นฯ คือ

1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจําปีการศึกษา 2557 

2. รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม พ.ศ. 2556 

3. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับประเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําพุทธศักราช 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา หอพักวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว)

 

18) นายประจัญ คําภีระแปง โรงเรียนอนุบาลสบปราบ สพป.ลําปาง เขต 2 

(ผลงานดีเด่นฯคือ 

1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2557 

2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555 

3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลสบปราบให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

ในปีการศึกษา 2559)

 

5. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญจํานวน 1 รายได้แก่

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช สพป.ลําปาง เขต 1 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1ประจําปี 2553 

2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556 

3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1)

 

6. มีวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน 1 รายได้แก่

นายมานพ ษมาวิมล สพป.สุโขทัย เขต 2 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปี 2556 

2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการ ปี 2557

3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2544 การพัฒนางานตามข้อตกลงเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประเมินการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านทั้งหมด!!

ขอบคุณที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ