ดาวน์โหลดที่นี่! บัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูฯ (แท่งเงินเดือน) ใช้สำหรับ เลื่อนขั้น เงินเดือนครู ครั้งสุดท้าย 1 ตุลาคม 2561

54

สวัสดีครับวันนี้ (11 กันยายน 2561) เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมของนำ บัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาให้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ประกอบในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูในปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ซึ่งจะเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนี้ในปีงบประมาณ 2562 จะเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูในรูปแบบร้อยละ ซึ่งแนวทางการเลื่อนเงินเดือนจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอทางสำนักงาน ก.ค.ศ. ชี้แจงอีกครั้งครับ

“ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยที่การเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งนี้ให้ใช้บัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 และกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ไปพลางก่อน “

ดังนั้นการเลื่อนเงินเดือนครู ในปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) จะเลื่อนเป็นขั้นเงินเดือนเหมื่อนเดิมโดยท่านสามารถดาวน์โหลด บัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ

เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.