ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ให้สพท.รายงานข้อมูลผลการดำเนินการ จัดสรรอัตราจ้าง นักการภารโรง

20

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือด่วนที่สุด ศธ 04009/ว5809 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่อง การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการจัดสรรอัตราจ้างนักการภารโรง สังกัด สพฐ. โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่รายงานข้อมูลผลการดำเนินการจัดสรรอัตราจ้างนักการภารโรง โดยมีรายละเอียดหนังสือฉบับดังกล่าวดังนี้ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ

เพิ่มเพื่อน

ไฟลที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ที่มา : สพร.สพฐ.