คุณครูรู้ยัง!! กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนครู พ.ศ. 2561 ต้องประเมิน คงวิทยฐานะ ถ้าไม่ประเมินอาจไม่ได้เลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนได้แต่ไม่มีสิทธิ์ได้ระดับดีขึ้นไป

57

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีประเด็นที่สำคัญในการประเมินเลื่อนเงินครูมาฝากครับ เป็นที่ทราบกันแล้วว่าเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยได้มีการยกเลิก การเลื่อนเงินเดือนแบบขั้นเงินเดือน และให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ จะเริ่มประเมินการเลื่อนเงินเดือนในรูปแบบใหม่ (ร้อยละ) ครั้งแรกในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 และเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2562 ครับ

ดังนั้นเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมจึงขอยกประเด็นที่น่าสนใจมานำเสนอซึ่งคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญ คือ ในข้อ 7 ระบุว่า

(สำหรับประเด็นอื่นๆถ้ามีเวลาจะนำเสนอให้ครบถ้วนทุกประเด็นครับครับ)

          การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง

    ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ การเลื่อนเงินเดือนให้คำนวณจากฐานในการคำนวณของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่

         การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับตำแหน่งที่มีวิทยฐานะซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา 55 ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระดับดีขึ้นไป หรือให้งดการเลื่อนเงินเดือน แล้วแต่กรณี

          ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งหรือวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นหรือวิทยฐานะที่สูงขึ้น และเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ำกว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้ โดยให้นำผลการประเมินผล การปฏิบัติงานครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่นั้น

เพิ่มเพื่อน

อ้างอิงข้อมูลจาก : กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนครู พ.ศ. 2561

          เมื่อพิจารณาในข้อที่ 7 วรรคที่ 3 ของกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 จะพบว่า คุณครูต้องมีการประเมินตามมาตรา 55 ของพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงจะมีสิทธิประเมินเลื่อนเงินเดือนในระดับดีขึ้นไป ครับ

          โดยมาตราที่ 55 ของ พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ระบุว่า

          ให้มีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

          กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ดำเนินการตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

(1) ให้มีการพัฒนาข้าราชการผู้นั้นให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้สามารถผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้

(2) ให้ดำเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73 หรืองดเงินประจำตำแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ แล้วแต่กรณี

(3) ในกรณีที่ผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับที่กำหนด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา 110 (6)

การดำเนินการตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

อ้างอิงข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

          สรุปก็คือ ถ้าคุณครูไม่ได้รับการประเมินตามมาตรา 55 ของ พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ก็จะอาจไม่ได้เลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนได้แต่ไม่มีสิทธิ์ได้ระดับดีขึ้นไป แล้วแต่กรณีครับ

          ซึ่งนี่อาจจะทำให้คุณครูทุกท่านที่มีวิทยฐานะจะต้องประเมินเพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (คงสภาพ) ซึ่งก.ค.ศ. คงมีแนวทางในการดำเนินการต่อไปอย่างแน่นอนครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม