เตรียมตัวสมัคร!! สพฐ.จัดสรรธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน วุฒิป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ปวช.เงินเดือน 9,000 บาท

65

เตรียมตัวสมัคร!! สพฐ.จัดสรรธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน วุฒิป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ปวช.เงินเดือน 9,000 บาท

แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. กรณีการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

1.1 คุณวุฒิ : วุฒิปริญญาตรี

1.2 อํานาจการจ้าง : ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามคําสั่งสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว

เพิ่มเพื่อน

1.3 ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562

2. กรณีการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท

2.1 คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

2.2 อํานาจการจ้าง : ผู้อํานวยการสถานศึกษา

2.3 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2.4 ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562

2.5งบประมาณที่ใช้ : งบดําเนินงาน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

1. ว5965
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันอังคาร ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561