ด่วนมาก!! การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562

71

วันนี้ สพฐ.ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว6394 เรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี ๒๕๖๒ เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต / ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง

๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๒๗๔๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชสริยาภรณ์และ จํานวน ๑ ฉบับเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี ๒๕๖๐

๒. แบบรายงานบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทาน จํานวน ๑ ชุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ ๒.๑ และ ข้อ ๒.๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) และ (๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการ พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจําปี ให้กับผู้ที่มี คุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา และต่อมาได้แจ้งเพิ่มเติมให้ดําเนินการพิจารณาอย่างเคร่งครัด ถึงองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ต่อหน้าที่ อย่างดียิ่ง เป็นผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือ สาธารณชน จนถึงขนาดสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ โดยตรวจสอบข้อมูล ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกกรณี ทุกราย และทุกชั้นตรา แล้วจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ที่เคยได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการ ปฏิบัติงานในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา ต่ํากว่าระดับดี (พอใช้ / ต้องปรับปรุง) และบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีอาญา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้รัดกุมยิ่งขึ้น นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี ๒๕๖๒ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และแล้วเสร็จภายในเวลาที่ กระทรวงศึกษาธิการกําหนดจึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการ ดังนี้…..

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สพร.สพฐ.