มาแล้ว!! กรอบโครงสร้าง แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

496

เมื่อเร็วๆนี้ สทศ.สพฐ. ได้เผยแพร่ กรอบโครงสร้าง แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยจะมีการทดสอบ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ครับ

สมรรถนะ 1. การอ่านออกเสียง

ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความสั้น ๆ (คำที่มีรูปวรรณยุกต์ และไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา และไม่ตรงมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ)

สมรรถนะ 2. การอ่านรู้เรื่อง

ท 1.1 ป.1/2 บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

ท 1.1 ป.1/3 ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

เพิ่มเพื่อน

advertisement

ท 1.1 ป.1/4 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน

ท 1.1 ป.1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

ท 1.1 ป.1/7 บอกความหมายของเครื่องหมาย สัญลักษณสำคัญที่มักพบเจอในชีวิตประจำวัน

advertisement

ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคต่าง ๆ

ท 3.1 ป.1/2 ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

ท 4.1 ป.1/3 เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ

ท 5.1 ป.1/1 บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก

………………………

รายละเอียดกรอบโครงสร้าง แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ขอบคุณที่มา :สทศ. สพฐ.

advertisement