การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

93

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อํานวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1 ชุด

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 3 รายการ ให้กับโรงเรียนในสังกัด

เพิ่มเพื่อน

สําหรับการจัดสรรครั้งนี้ใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ในเบื้องต้น ดําเนินการจัดสรรร้อยละ 70 ของจํานวนนักเรียน และจะได้โอนเงินงบประมาณให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเพื่อดําเนินการจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายต่อไป สําหรับบัญชีจัดสรร ดูได้จากเว็บไซต์ http://plan.bopp-obec.info รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1. หนังสือแจ้งจัดสรร

2. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก

3. บัญชีจัดสรร สรุปราย สพท.

3.1 บัญชีจัดสรรรายโรง สพป.

3.2 บัญชีจัดสรรรายโรง สพม.

4. รายชื่อโรงเรียนไม่มีนักเรียน

ที่มา: สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน