งบมาแล้ว!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ การจ้างธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

44

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ มีหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1
(เฉพาะอัตราที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) ส่วนอัตราคนครองเดิม 15,000 ที่ สพฐ. ต้องเจียดจ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินจัดหางบประมาณ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ว6287-แจ้งเขต

เพิ่มเพื่อน

แนวปฏิบัติจ้างธุรการโรงเรียน-สพร62

บัญชีจัดสรรธุรการา-11801อัตรา

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน