ไฟเขียวร่างใหม่มาตรฐานวิชาชีพครู

44

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กมว.ได้มีมติอนุมัติร่างมาตรฐานวิชาชีพครู 4 ด้าน ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเสนอ คือ 1.ด้านค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู อาทิ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม 2.ความรู้และศาสตร์การสอน อาทิ การรู้เท่าทันสังคม การรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียนและหลักสูตร 3.ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู อาทิ การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อและการวัด วางแผนและจัดการเรียน และ 4.ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน อาทิ เข้าถึงบริบทชุมชน ความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน โดยจะเสนอร่างดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุรุสภา ในวันที่ 30 พ.ย.นี้

หลังบอร์ดคุรุสภาอนุมัติจะใช้เป็นแนวทางให้สถาบันที่ผลิตครูนำไปจัดทำหลักสูตร ซึ่งขณะนี้กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยกลุ่มเก่า 17 แห่ง เห็นด้วยกับการผลิตครู 4 ปีหมดแล้ว และทราบว่ามีมหาวิทยาลัยเริ่มหลักสูตรผลิตครู 4 ปีให้ทันภายในปีการศึกษา 2562 ดังนั้นกระบวนการจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต้องนำมาตรฐานวิชาชีพไปเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี นอกจากนี้ จะยกร่างมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ผู้บริหารสถานศึกษา 2.ผู้บริหารการศึกษา และ 3.ศึกษานิเทศก์ให้เร็วที่สุด

เพิ่มเพื่อน

เพื่อให้สถาบันที่เปิดสอนปริญญาโทด้านการศึกษา นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตร” ประธาน กมว.กล่าว
นายเอกชัยกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ทบทวนเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมามีการกำหนดเนื้อหาเยอะมาก ควรปรับให้กระชับและทันยุคทันสมัย อาทิ คนที่ทำหน้าที่ครูต้องไม่แสวงหาจากประโยชน์จากหน้าที่การงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากพบว่าครูที่สอนเปิดกวดวิชาบังคับลูกศิษย์ไปเรียนและถูกผู้ปกครองร้องเรียนว่าสอนเด็กไม่เต็มที่ สามารถนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาความผิดจรรยาบรรณในที่ประชุม กมว.ได้เลย หรือหากพบถ้าครูเล่นไลน์ เฟซบุ๊กจีบนักเรียน หรือใช้ภาษาในเชิงชู้สาว ก็สามารถนำไปสู่การพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณได้.

ขอบคุณที่มา :ไทยรัฐออนไลน์