ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ

83

วันนี้ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๙๕๔ เรื่อง การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เรื่อง การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๓/๑๔๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ฉบับ

๒. สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๐๙๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ฉบับ

๓. แบบสํารวจข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน ในพื้นที่ปกติ แต่ประสบปัญหาการขาดแคลนครู จํานวน ๑ ชุด

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครู ในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙, ๒๕๖๐, และ ๒๕๖๑ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใช้บริหารจัดการตามความสําคัญจําเป็น ตามเงื่อนไขคณะกรรมการกําหนด เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) และ ก.ค.ศ. โดยให้รายงานผลการพิจารณาจัดสรรอัตราให้ สถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งจัดทําบัญชีการขออนุมัติยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูใน สถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการให้กับสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน ที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่ปกติ และประสบปัญหาขาดแคลนครู เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. นําเสนอ คปร. พิจารณาอนุมัติ ความแจ้งแล้ว นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนข้อมูล ดังนี้

๑. ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบการขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการให้กับสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ และประสบปัญหาขาดแคลนครู เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ โดยนําเสนอ คปร. เรียบร้อยแล้ว

๒. สํานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งว่าสํานักงาน ก.พ. ให้จัดทําข้อมูลรายละเอียดการขอยกเว้นเงื่อนไข การจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการให้กับสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ และประสบปัญหาขาดแคลนครู เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ พร้อมข้อมูลแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและ ประสิทธิภาพของแต่ละสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อนําเสนอ คปร. พิจารณา เนื่องจากฝ่ายเลขานุการฯ คปร. แจ้งว่าปัจจุบันข้อมูลสภาพอัตรากําลังครู มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจํานวนนักเรียนและจํานวนครู จึงขอให้จัดทําข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ : มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓

๓. เนื่องจากขณะนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําข้อมูล รายละเอียดการขอยกเว้นเงื่อนไขฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงในแบบฟอร์มที่กําหนดใหม่ส่งให้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมข้อมูลการขอยกเว้นเงื่อนไขฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) และ ทางอีเมล์ [email protected] (ไฟล์ Excel) และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ


ดาวน์โหลดไฟล์

1. ว6954 [ ขนาดไฟล์ 89.67 KB ]

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [ ขนาดไฟล์ 83.47 KB ]

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 [ ขนาดไฟล์ 72.71 KB ]

4. แบบสำรวจฯ [ ขนาดไฟล์ 22.41 KB ]

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.