เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการประเมิน เลื่อน เงินเดือน ครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2561

143

สวัสดีครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับ PLC LOGBOOK การอบรมครูปองครูและ ID PLAN ว่ามีความสำคัญต่อการเลื่อนเงินเดือนแล้ววันนี้จึงจะขออนุญาตนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร มีเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง ตามหนังสือ ว 20/2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ รอบเดือนตุลาคม2561-มีนาคม 2562 เป็นค้นไป โดยสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนง่ายๆได้ดังนี้

1. จะให้คุณครูเป็นผู้ประเมินตนเองจากเอกสารหลักฐานร่องรอยต่างๆ

2. หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการ 3 ท่านมาตรวจสอบว่าที่คุณครูประเมินมานั้นสอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่มีหรือไม่เพื่อที่จะให้คำแนะนำผอ.รร. เพื่อประเมินเลื่อนเงินเดือน

3. ผอ.รร.จะประเมินเลื่อนเงินเดือนครับ

4. ผอ.รร.จะให้คําปรึกษา แนะนําผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนา

5. แจ้งผลการประเมินให้คุณครูผู้รับการประเมินทราบ

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการประเมินเลื่อนเงินเดือนในครั้งนี้จะมีการประเมิน 2 ครั้งคือคุณครูประเมินตนเองและผอ.ประเมินคุณครู โดยในการประเมินคุณครูผู้ถูกประเมินจะมีส่วนร่วมในการประเมินค่อนข้างมากเพราะจะเป็นผู้ที่ประเมินในรอบแรกจากเอกสารหลักฐานที่มี โดยในการประเมินรอบที่ 2 จะเป็นเพียงแค่การตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้อง ว่าสอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่มีหรือไม่ ซึ่งถ้าเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆแน่นอนเลยครับว่า คุณครูต้องมีคะแนนการประเมินอยู่ในดับที่สูงอย่างแน่นอนครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้จึงขออนุญาตนำร่องรอยเอกสารหรือหลักฐานในแต่ละด้านมานำเสนอ เพื่อให้คุณครูได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่
ซึ่งมีองค์ประกอบในการประเมินจะแบ่งเป็น 2 ตอน คือ/

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน)

ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน)

ดังภาพด้านล่างครับ

หวังว่าบทความนี้คงมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยครับ

ปล. ถ้ามีโอกาส จะเขียนบทความแจกแจงในแต่ละข้อการประเมินครับว่ามีหลักฐานอะไรบ้าจึงจะได้คะแนนประเมินสูงๆนะครับ
ขอบพระคุณครับ

ทัมงานครูอัพเดตดอทคอมคอม

อ้างอิงข้อมูลจาก หนังสือ ว 20/2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา