จริงหรือ? การเลื่อน เงินเดือนครู แบบใหม่ เลื่อนร้อยละเท่ากันไม่ได้

113

สวัสดีครับ วันนี้ครูอัพเดตดอทคมมีเรื่องราวและสาระดีๆมาฝากเช่นเคยครับ วันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรที่หลายๆอาจจะมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจในบางเรื่องโดยเฉพาะมีการพูดกันว่า “การเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่จะเลื่อนร้อยละเท่ากันไม่ได้” วันนี้ครูอัพเดตขอนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะอ้างอิงจาก กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 โดยขอนำเรียนข้อมูลดังนี้ครับ

ที่มาของเรื่องดังกล่าวมาจากไหน ?

น่าจะมาจากกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ที่ระบุว่า

         การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน ทำหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. เว้นแต่กรณีที่สถานศึกษาใดมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตำแหน่ง
ทางวิชาการ และมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว กำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของสภาสถานศึกษาก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายนั้น

         การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. นี้ และให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดตามมาตรา 72 มาประกอบการพิจารณา โดยให้เลื่อนได้ ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน

            การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้พิจารณาโดยยึดหลักคุณ ธรรม ความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ เป็นประโยชน์ ต่อผู้เรียนเป็ นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน และข้อควรพิจารณาอื่นของผู้นั้น

เพิ่มเพื่อน

            การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมิได้ดำเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม แต่ใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระทำมิได้

            (เพิ่มเติมในวรรค 2 ที่อ้างถึง มาตรา 72 ของพรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 โดยมาตรา 72 ระบุว่า ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบสมควรได้รับบำเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกคำชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด)

จะเห็นว่าข้อความในวรรคที่ 4 (ตัวสีแดง) ระบุไว้จริงว่าการเลื่อนเงินเดือนจะเลื่อนร้อยละเท่ากันไม่ได้ แต่เราต้องพิจารณาข้อความทั้งหมด ดังนี้


การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมิได้ดำเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม แต่ใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระทำมิได้

จากข้อความหมายความว่า >> คุณครูต้องประเมินตนเองตามหลักฐานและผอ.รร.ต้องประเมินคุณครูว่าให้คะแนนถูกต้องเหมาะสมหรือไม่จากเอกสารหลักฐาน จะมารวบรัดตัดตอนหารเฉลี่ยให้เท่ากันเลยไม่ได้ครับ แต่ ถ้าประเมินตามขั้นตอนและผลการประเมินออกมาในระดับที่เท่ากันก็สามารถเลื่อนเงินเดือนในอัตราที่เท่ากันได้ครับ เพราะไม่มีข้อความใดระบุเลยว่าถ้าประเมินแล้วอยู่ในระระดับเท่ากันจะให้เลื่อนเงินเดือนร้อยละเท่ากันไม่ได้ครับ

บทสรุป

การเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ถ้ามีการประเมินตามขั้นตอนและผลออกมาแล้วคุณครูผู้รับการประเมินมีผลการประเมินในระดับเดียวกันก็สามารถเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันได้ ครับ

แต่ที่ กฎก.ค.ศ.เขียนไว้ก็คือไม่ประเมินแต่หารเฉลี่ยเลยจะทำไม่ได้ครับ

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้ามีประเด็นใดที่อยากให้เราไม่หาคำตอบมาให้สามารถแนะนำได้ที่

[email protected] ครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

อ้างอิงข้อมูลจาก >> กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547