สอบท้องถิ่นปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ออกข้อสอบ

111

วันนี้เพจค่ายฮักแพงแบ่งปัน พัฒนาความรู้มุ่งสู่ ครูผู้ช่วย ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกข้อสอบในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนื้องถิ่น พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ>>

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนื้องถิ่น พ.ศ. 2561 โดยวิธีการคัดเลือก

………………………………………..

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับงานจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 โดยวิธีการคัดเลือกนั้น

การจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเสนอราคา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,000,000 บาท เฉลี่ยอัตราคนละ 230 บาท โดยประมาณการจำนวนผู้สมัครสอบ 400,000 คน เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

-ขอบคุณที่มา : ค่ายฮักแพงแบ่งปัน พัฒนาความรู้มุ่งสู่ ครูผู้ช่วย