สพฐ.ประกาศ ปีการศึกษา 62 ไม่เปิดอนุบาล 3 ขวบ

37

ปีการศึกษา 62 สพฐ. รับอนุบาล 2,3 ส่วนอนุบาล1 ให้ อปท.กับ สช.จัดการสอน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ว่า

ที่ประชุมหารือนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของชั้นอนุบาล
โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป การรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ขวบ
ขอให้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)

ส่วนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ให้รับเด็กชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ขวบ และอนุบาล 3 อายุ 5 ขวบ เข้าเรียนเป็นหลัก

ยกเว้นในพื้นที่นั้นไม่มีโรงเรียนในสังกัด อปท. และ สช. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำเรื่องเสนอผ่านคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เพิ่มเพื่อน

ก่อนแจ้งให้ สพฐ.รับทราบ จากเดิมต้องเสนอเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา แต่ขณะนี้ได้กระจายอำนาจส่วนนี้ไปให้ กศจ.แล้ว

การกำหนดแนวทางดังกล่าว เพื่อเป็นการกระจายอำนาจให้ กศจ.ตัดสินมากขึ้น และในการประชุมร่วมกับ อปท.

และมอบหมายให้ สพฐ.สื่อสารให้ประชาชนรับรู้ว่าอนุบาล 1 อายุ 3 ให้ไปเริ่มที่ อปท. และ สช. เป็นหลัก ยกเว้นโรงเรียนสังกัด สช.หรือ อปท.ไม่มี โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จะเข้าไปดูแล เพื่อบริการประชาชน และทำตามรัฐธรรมนูญ

“จากนี้ สพฐ. จะทำหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติ ขณะเดียวกัน สพฐ.จะประสานสำนักงานปลัด ศธ. ให้ประสานไปยัง กศจ. เพื่อรับทราบและให้ใช้ดุลยพินิจแทน สพฐ.

การดำเนินการครั้งนี้ เพื่อย้ำนโยบายให้ชัดเจนหากมีโรงเรียนใดฝ่าฝืนเปิดรับเด็กอนุบาล 1 เข้าเรียน ทั้งที่ในพื้นที่มีโรงเรียนสังกัด อปท. และ สช.อยู่ โดยไม่มีเหตุผล และไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กศจ. จะถือว่าขัดนโยบายของผู้บังคับบัญชา อาจจะต้องพิจารณาเชิงบริหารต่อไป

การให้ อปท. และ สช.รับเด็กชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ขวบ ดูแล ไม่ถือว่า สพฐ.ไม่ทำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เพราะรัฐธรรมนูญฯ กำหนดว่าให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งรวมถึง อปท. และ สช. ด้วย ยกเว้นพื้นที่นั้น เขาไม่จัดแล้ว โรงเรียนของสพฐ.จะรับเข้าเรียน

ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา