ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

30

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานจํานวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน เพื่อแจ้งให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เรื่อง นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานจํานวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติ และข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานจํานวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มี ตัวตนจริงในห้องเรียน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านระบบ VDO Conference และได้เสนอมาตรการในการแก้ปัญหา ดังนี้

๑. ให้โรงเรียนดําเนินการจําหน่ายนักเรียนตามแนวทางที่กําหนด ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และผู้อํานวยการโรงเรียน ภายวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยพร้อมเพรียงกัน

เพิ่มเพื่อน

๓. ให้โรงเรียนดําเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC และรายงานไปยังสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษา เพื่อยืนยันข้อมูลมาภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยจําแนกจํานวน นักเรียนที่มีความจําเป็นขอรับการจัดสรรงบประมาณ และจํานวนนักเรียนที่ไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรร งบประมาณ เนื่องจากไม่มีตัวตนและยังไม่สามารถจําหน่ายออกจากทะเบียนได้

๔. ให้เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองจํานวนนักเรียนและรับรองยืนยันความ ถูกต้องเพื่อใช้รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และรายงานสํางานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

๕. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดสรรเงินงบประมาณให้กับโรงเรียนตาม ข้อมูลที่ได้รับรายงานในข้อ ๔

ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน ดําเนินการตามมาตรการในการแก้ปัญหาตาม รายละเอียดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน