หลักเกณฑ์ เงินกู้ กยศ.

49

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวน 3 ฉบับ คือ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน, หลักเกณฑ์การผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ชำระหนี้ และกำหนดลักษณะ ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา ระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เพิ่มเพื่อน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง


หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน


หลักเกณฑ์การผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน
ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ชำระหนี้


กำหนดลักษณะ ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา


ประเภทวิชา สถานศึกษา ระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตร


ที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา
2562

ขอบคุณที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ