เช็กที่นี่!! คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

39

สวัสดีครับครับ หลังจากที่ประชุมก.ค.ศ. ได้มีมติให้ปรับคุณหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ที่จะมีการคัดเลือกโดยใช้วิธีการอื่นๆที่นอกเหนือจากการสอบแข่งขันเพียงอย่างเดียว และ อาจเปิดโอกาสให้กับครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ที่มีอายุมาก (ไม่ทราบว่าอายุตัวหรือายุงาน โปรดรอความชัดเจนอีกครั้ง) ให้สามารถมีโอกาสบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้มากขึ้นครับ

โดยในการประชุม ก.ค.ศ. มีมติให้ให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จากข้อความข้างต้นไม่ได้ระบุให้มีการปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ เว็บไซต์ครูอัพเดตจึงขอนำคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ซึ่งอ้างอิงจากประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 มาให้ทุกท่านได้ตรวจสอบเพื่อเตรียมพร้อมและตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองแบบคร่าวๆ ดังนี้ครับ

1. ต้องเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ครูสอนศาสนาอิสลามหรือ วิทยากรอิสลาม พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามคําสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยต้องมีภาระงานการสอนตามประกาศรับสมัคร  ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จ การศึกษาแล้ว

* เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนําเข้าระบบบัญชีของ สถานศึกษาและนําไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกําหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือ ระเบียบว่าด้วยการนั้น

2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

มาตรา 30 ระบุคุณสมบัติผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองและระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ครองเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

เพิ่มเพื่อน

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความคิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความลหุโทษ

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจารัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3. มีวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า และเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

3.1 กรณีเรียนจบมาเป็นเอกคู่ เช่น คณิต-เคมี ให้เลือกสมัครเพียงสาขาวิชาเดียวครับ

3.2 กรณีผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย มีวุฒิไม่ตรงตามคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร ให้นับจากหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transeipt ทั้งหมดดังนี้ ครับ

      1) ถ้าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชา นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

      2) ถ้าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษา เนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน

10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560)

 

4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ

5. มีภาระงานการสอนคือต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงหรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ 

6. ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 

7. ไม่เป็นโรคที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549

เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมเชื่อว่าอีกไม่นาน สพฐ. คงจะออกปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย กรณี พิเศษ ปี 2562 อย่างแน่นอนครับ

เตรียมตัวให้พร้อมนะครับ

หมายเหตุ : คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบอ้างอิงจะประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ พ.ศ. 2560 และ ข่าว กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวที่ 453/2561
ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
และข่าวไทยพีบีเอส 29 พฤศจิกายน 2561

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม