บันทึกความเข้าใจ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ เกณฑ์ใหม่ 2561 (การเลื่อนเงินเดือน) ตอนที่ 1

100

บันทึกความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์ใหม่ (2561)

โดย…ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา…086-8686810

——————————————————-
อันเนื่องจากก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (หนังสือ สนง.ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลว. 30 ตุลาคม 2561) ข้อ 7 ให้มีการกำหนดข้อตกลง
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงของ
ส่วนราชการหรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษา มาตรฐานและภาระงานขั้นต่่าที่ได้มี
การจัดท าและก าหนดไว้ และ ข้อ 8 (2) ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงและกำหนด
ปฏิทินการประเมิน ให้ทราบโดยทั่วกัน

ด้วยเคยผ่านการอบรมกฎหมายปกครองจากสำนักงานศาลปกครองสูงสุด พอจะเข้าใจได้บ้าง จึงได้ศึกษา
วิเคราะห์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยยึดโยงกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้อง กฎ ก.ค.ศ.ว่า
ด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน และหลักเกณฑ์และวิธีการฯ เท่าที่เข้าใจได้ ดังนี้ข้อ 1) การจัดท่าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement-PA)

ค่าถาม

1. การจัดทำบันทึกข้อตกลงพัฒนางาน มีวัตถุประสงค์ และความสำคัญ อย่างไร

2. มีข้อกฎหมายใดเกี่ยวข้องบ้าง

3. การประเมินความดีความชอบ เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครองอย่างไรแนวตอบ 1. การจัดทำบันทึกข้อตกลงพัฒนางาน มีวัตถุประสงค์ และความสำคัญ อย่างไร

เจตนารมณ์ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์ฯ ครั้งนี้

(1) การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น

(2) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

(3) การให้รางวัลจูงใจ

(4) การให้ออกจากราชการ

(5) การบริหารงานบุคคลอื่น

มิใช่เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเพียงประการเดียว ฉะนั้น การกำหนดข้อตกลง จึงเป็นการสร้าง
ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานในหน้าที่ และใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างถูกต้องตามกฎหมายของ
ผู้บริหาร เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม อย่างมีทิศทางและเป้าหมายความสำเร็จในเรื่องเดียวกัน อันเป็น
ภาระหน้าที่โดยตรงของครู มิใช่เป็นการสร้างภาระเกินจำเป็น

การประเมินตามหลักเกณฑ์ใหม่ (2561) นี้ เป็นการประเมินพิจารณารายบุคคล ไม่ไปเกี่ยวข้องกับโควตา
ร้อยละ 15 เหมือนเดิม ผลการประเมินตามแบบ 1, แบบ 2, แบบ 3, แบบ 4 จึงเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจ จะ2
เลื่อน/ไม่เลื่อน/เลื่อนเพียงใด ตามกฎ กคศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน ลว 26 กย 2561 ข้อ 10 (เดิม มีข้อ 6 หรือ
ข้อ 7)แนวตอบ 2. มีข้อกฎหมายใดเกี่ยวข้องบ้าง

1) พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 27 คือ การแจ้งสิทธิในกระบวนการพิจารณา
ทางปกครอง

2) การแจ้งสิทธิ ตามมาตรา 27 ถือเป็น ขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระส าคัญ ตามมาตรา 9 (1) พรบ.
จัดตั้งศาลฯ พ.ศ. 2542

3) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนังสือ
สนง.ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลว. 30 ตุลาคม 2561) ข้อ 7 ให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน

หมายความว่า ก่อนจะเริ่มรอบการประเมิน ผู้บังคับบัญชา จะต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบว่า จะ
ประเมินอะไร แค่ไหนอย่างไร และอธิบายให้เข้าใจอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติตามได้ด้วย

แนวตอบ 3. การประเมินความดีความชอบ เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครองอย่างไร

เกี่ยวข้องตามมาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัด
ให้มีค าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด าเนินการใดๆในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด่าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มี
คำสั่งทางปกครอง

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า…………..

คำสั่งทางปกครอง ในที่นี้ หมายถึง คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

การเตรียมการทางปกครอง ในที่นี้ หมายถึง การดำเนินการต่างๆ ก่อนที่จะออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ซึ่งจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมาย กคศ. และกฎหมายหลัก
อันเนื่องจากกฎหมายปกครอง 4 ฉบับ เป็นกฎหมายหลักในทางปกครองของเจ้าหน้าที่ หรือข้าราชการทั้ง
ปวง จึงเกี่ยวข้องโดยตรงข้อ 2) การก่าหนดมาตรฐาน ภาระงานขั้นต่ำ และแนวทางการดำเนินงานตามภาระงาน

ค่าถาม

1) การกำหนดมาตรฐาน ภาระงาน เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

2) จะกำหนดมาตรฐานและภาระงาน อย่างไร

3) แนวทางการดำเนินงานตามภาระงานที่กำหนด ใครมีอำนาจกำหนด จะกำำหนดอย่างไร มีผลต่อการ
ประเมินพิจารณาความดีความชอบหรือไม่ เพียงใด

แนวตอบ 1) การกำหนดมาตรฐาน ภาระงาน เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

เป็นอำนาจโดยตรงของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดย
ผู้อำนวยการส ำนักงานเขตพื้นที่ ตาม มาตรา 24 (๖) จัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและ
เกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตาม มาตรา 27 (๔) จัดท ามาตรฐาน ภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา
เมื่อกำหนดภาระงานแล้ว ผู้บริหาร ก็ใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารงานบุคคลได้ตามกฎหมาย

แนวตอบ 2) จะกำหนดมาตรฐานและภาระงาน อย่างไร

เมื่อ ก.ค.ศ. เป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ในการออกกฎ หลักเกณฑ์ฯ ต่างๆ มาบังคับ
ใช้ตามอำนาจหน้าที่ ฉะนั้น มาตรฐาน และภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้กำหนด
เป็นแนวทางกลางๆ ไว้แล้ว ใน
(1) ในแบบ 1, แบบ 2, แบบ3, แบบ 4 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ สนง.ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลว. 30 ตุลาคม 2561
(2) หนังสือ สนง.ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลว. 10 ตุลาคม 2560 ได้ก าหนดก าหนดชั่วโมงการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ แทน หนังสือฉบับเดิม คือ การก าหนดภาระงานสอน
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553

แม้ว่า หนังสือที่ ศธ 0206.3/0635 ลว. 10 ตุลาคม 2560 จะก าหนดไว้ส าหรับผู้จะขอมีและเลื่อนวิทย
ฐานะ แต่เนื้อหาในหนังสือดังกล่าว ก็มิได้ยกเลิกหนังสือ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 ทั้งหมดแต่
ประการใด และยังไม่ปรากฏมีเนื้อความใด ไปยกเลิกหนังสือ ปี 2553 ดังกล่าว

(3) ยึดเอา ว20/60 ก าหนดมาตรฐานต าแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะครู ซึ่งก.ค.ศ. ก าหนดไว้แล้วเมื่อ 5
กรกฏาคม 2560 (อ้างอิงในท้ายเอกสารนี้) จึงได้นำเอามาตรฐาน มากำหนดเป็นภาระงานได้
แนวตอบ 3) แนวทางการดำเนินงานตามภาระงานที่กำหนด ใครมีอ านาจก าหนด จะกำหนดอย่างไร มี
ผลต่อการประเมินพิจารณาความดีความชอบหรือไม่ เพียงใด

เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ในการประเมินครั้งนี้ ตามหนังสือ สนง.ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลว. 30
ตุลาคม 2561 ในเรื่อง (1) การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น (2) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (3) การให้รางวัลจูงใจ (4) การให้ออกจากราชการ (5) การบริหารงานบุคคลอื่น
ประกอบ ข้อ 8 (2) ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการด่าเนินงานตามข้อตกลงและกำหนดปฏิทินการ
ประเมิน ให้ทราบโดยทั่วกัน

เห็นควรจะต้องจัดทำแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง ก็ในเมื่อจัดท าข้อตกลงแล้ว ในแต่ละข้อ
เหล่านั้น จะให้ทำอย่างไร อาจจะมีคำถาม ถ้ามีคำถาม ก็แปลว่า การชี้แจงไม่ขัดเจน เมื่อชี้แจงไม่ชัดเจน อาจมีผล
ต่อการปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติได้ หรือปฏิบัติคลาดเคลื่อนได้

และถ้าหากผลการประเมินออกมา มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับการประเมิน จนเป็นคดีพิพาททาง
ปกครอง ก็มีโอกาสที่จะได้รับการหยิบยกมาเป็นข้อต่อสู้ทางคดี ตาม พรบ.วิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 27 และ พรบ.จัดตั้งศาลฯ มาตรา 9 (1) 4

ข้อพิจารณา – การกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงในแต่ละข้อ อาจจะยึดตัวชี้วัด หรือ
รายการประเมินตามแบบ 1234 มาเป็นแนวทางหลัก ก็ได้ แล้วเขตพื้นที่ฯ กำหนดรายละเอียดของแนวทางหลัก
หรือจัดทำแบบฟอร์มร่องรอยหลักฐาน หลักๆ ให้โรงเรียนนำไปปรับใช้ได้ข้อ 3) ร่องรอยหลักฐานประกอบการประเมิน

ค่าถาม ร่องรอยหลักฐานที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ตามที่กคศ.กำหนดไว้ในแบบ
ประเมิน (แบบ 1234) นั้น จะต้องยึดตามนั้นหรือไม่ หรือสามารถดำเนินการใหม่ได้

ข้อพิจารณา – จำเป็นที่ เขตพื้นที่ฯ จะต้องก าหนดให้โรงเรียน หรือไม่ และจะรู้ได้อย่างไรว่า เมื่อกำหนดแล้ว
จะถูกต้องเหมาะสมกับหลักวิชาการ สะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน
ถ้าไม่กำหนด ต่างคน ต่างก าหนด ผลการประเมินที่ได้มาก็อาจจะมีข้อสงสัยว่า ระดับประสิทธิภาพฯ
ไม่เหมือนกัน หลายมาตรฐาน

ถ้าทำ จะทำอย่างไร – เมื่อกำหนดลักษณะของร่องรอยหลักฐาน แต่ละรายการ ตามที่ กคศ. กำหนด
มานั้น ให้ยึดหลักวิชาการ ยังผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

เมื่อทำเสร็จแล้ว – จะทำอย่างไร จำเป็นต้องประชุม อบรม ชี้แจง ทำความเข้าใจ หรือไม่ หรือให้
โรงเรียนไปทำความเข้าใจกันเอง หรือจะท่าเป็นคู่มือแนวทางการด่าเนินงานตามข้อตกลง

ข้อ 4) ขั้นตอนและวิธีการประเมิน

ค่าถาม

1. ความส าคัญของการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ ที่กคศ.ก าหนด มีผลอย่างไร

2. สาระสำคัญของขั้นตอนและวิธีการประเมิน ตามหลักกฎหมายปกครอง เป็นอย่างไร

แนวตอบ 1. ความส าคัญของการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ ที่กคศ.ก าหนด มีผลอย่างไร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนังสือ
สนง.ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลว. 30 ตุลาคม 2561) ก าหนดไว้ ในข้อ 8 ดังนี้

(1) ผู้บังคับบัญชา ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ ก่อนเริ่ม
รอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน

(2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดเนินการประเมินตามข้อตกลง และก าหนดปฏิทินการประเมิน ให้
ทราบโดยทั่วกัน

(3) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่
จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา

(4) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้

(5) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง
พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ ตามข้อตกลง
ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน

(6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ

(7) ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผล
การปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น

* ขั้นตอนและวิธีการประเมินเหล่านี้ ถือเป็นสาระส่าคัญของการประเมินที่จะได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเพียงพอ
ต่อการพิจารณาตัดสินผลการประเมิน

* นำขั้นตอนเหล่านี้ มาจัดทำปฏิทินการประเมินได้

แนวตอบ 2. สาระสำคัญของขั้นตอนและวิธีการประเมิน ตามหลักกฎหมายปกครอง เป็นอย่างไร
พรบ.จัดตั้งศาลฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของ รัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่งหรือ การกระท าอื่นใดเนื่องจากกระท า
โดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน
หรือ วิธีการอันเป็นสาระส่าคัญที่ก่าหนดไว้ส่าหรับการกระท่านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็น การสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกิน
สมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา…086-8686810 หน่วยพัฒนาครู หจก.เพื่อครู