มาแล้ว! ประเมินภายนอกรอบ 4 สมศ.สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 7 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป

87

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม เวลา 15:58 น. ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา (ผอ.สทศ.สพฐ.) ได้เปิดเผยผ่าน facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่าสุด…เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ภายนอก รอบสี่ ซึ่งขณะนี้สมศ. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ได้เลย และมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้ครับ

7 ธ.ค.61 #ความเคลื่อนไหวล่าสุด…เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

#เวลา 14.15 น.รักษาการ ผอ.สมศ. และคณะ ได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และท่าน รมว.ศธ.มีบัญชาให้ สทศ.สพฐ.เข้าร่วมประชุมหารือด้วย…ผลจากการประชุมได้ข้อสรุปเชิงนโยบายจากท่าน รมว.ศธ. ในการขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ดังนี้

1.ให้ สมศ. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ได้เลย นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

2.ให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่รุ่นแรกได้เลย (ซึ่งก่อนหน้านี้ สพฐ. เคยสำรวจจำนวนโรงเรียนแต่ละเขตพื้นที่ไว้แล้ว ประมาณ 2-3 แห่งต่อเขต รวมทั้งสิ้นประมาณ 450 แห่ง) ดังนั้น สพฐ.จะมีการตรวจสอบรายชื่อและจำนวนโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจอีกครั้งก่อนที่จะส่งรายชื่อและจำนวนโรงเรียนไปให้กับ สมศ.เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสี่ รุ่นแรกต่อไป

3.จากนโยบายช่วงก่อนหน้านี้ กรณีที่ต้องการให้โรงเรียนประชารัฐ จำนวน 4,608 แห่ง เข้ารับการประเมินนั้น แต่เนื่องจากโรงเรียนประชารัฐหลายแห่งยังไม่มีความพร้อมและไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับการประเมินภายนอก รอบสี่รุ่นแรก ดังนั้น สพฐ.อาจต้องมีการสำรวจความพร้อมและความสมัครใจของกลุ่มโรงเรียนเหล่านี้อีกครั้งหนึ่ง

4.ให้ สพฐ.พัฒนาเกณฑ์กลางสำหรับให้โรงเรียนใช้ในการประเมินตนเอง เพื่อบอกระดับคุณภาพของโรงเรียน (school grading) ซึ่งโรงเรียนจะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (self-assessment report) ซึ่งขณะนี้ ท่าน รมว.ศธ.ได้ให้หน่วยงานภายนอกพัฒนาเกณฑ์การประเมินดังกล่าวอยู่ และจะให้โรงเรียนที่พร้อมรับการประเมินใช้ในการประเมินตนเองต่อไป

5.ให้ สพฐ. จัดให้มีผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ทำหน้าที่ร่วมเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกกับ สมศ. ด้วย โดยร่วมดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้ข้อสังเกตต่างๆ เพื่อให้กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกได้ข้อมูลที่รอบด้าน ลึกซึ้ง และเพียงพอ

6.สพฐ.จะทำหนังสือไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เขตพื้นที่อาจเสนอรายชื่อโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจเพิ่มเติมได้อีกด้วย

7.ก่อนจะประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ รุ่นแรก สพฐ. มีแผนซักซ้อมกับโรงเรียนกลุ่มดังกล่าวข้างต้นในเรื่องการประเมินตนเอง การให้ระดับคุณภาพโรงเรียน (school grading) การจัดทำ SAR แนวใหม่ และการเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก ฯลฯ รวมทั้ง จะสร้างความเข้าใจกับผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด และผู้แทนที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะทำหน้าที่ร่วมเป็นผู้ประเมินภายนอกกับ สมศ. (เขตละประมาณ 3-4 คน)

ขอบคุณที่มาจาก : ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา (ผอ.สทศ.สพฐ.)