กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

90

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มาจาก : กรมบัญชีกลาง