อยากเป็นครูเช็กด่วน!! รายชื่อหลักสูตรวิชาชีพครู ที่ได้รับการรับรองให้เปิดสอน

41

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เว็บไซต์คุรุสภาได้เผยแพร่ รายชื่อหลักสูตรวิชาชีพครู ที่ได้รับการรับรองให้เปิดสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

1. ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

เพิ่มเพื่อน

2. ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู)

3. ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร)

4. ปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)

5. ปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร)

ขอบคุณที่มา : คุรุสภา