ก.ค.ศ.แจ้งแก้ไขคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

153

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการเผยแพร่ หนังสือ ว25/61 เรื่องการแก้ไขคุณสมบัติของผู้ัมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดีงนี้ครับ

เรื่อง การแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ สถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ ๔ อําเภอในจังหวัดสงขลา (อําเภอเทพา อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ) สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ให้แก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ข้อ ๒.๔ (๕) เป็น “(๕) ศึกษานิเทศก์ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ํากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อํานวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือศึกษานิเทศก์ที่เคยดํารงตําแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

-ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานก.ค.ศ.