PPT. ชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

173

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้เผยแพร่ PPT. ชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.