เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ จำนวน 20 ราย

56

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา 7 ราย

ตามหลักเกณฑ์ ว.13/2556

สายงานบริหารสถานศึกษา ยื่นขอวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 7 ราย

1.นายวินัย สินธุไชย

2.นายวีรถัทร สงวนทรัพย์

3.นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์

4.นายสุวัฒน์ สายยืด

5.นายประพจน์ แย้มทิม

6.นางศรีประภา ระดมยศ

7.นายอรัญ สิงห์คำ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน

หรือ

แบบคัดค้านออนไลน์

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ สายงานการสอน 8 ราย

เพิ่มเพื่อน

ตามหลักเกณฑ์ ว.13/2556

สายงานการสอน

ยื่นขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 2 ราย

ยื่นขอวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 6 ราย

1.นางสาวศิริมณฑา ขุนสิริ

2.นายอาวุธ จุมปา

3.นายสมัย จันทร์เหลือง

4.นางวลัยพรรณ ธราพร

5.นายวิเศษ น้อยพึ่ง

6.นางขวัญชีวิต นุชบัว

7.นางเสริมศรี พลรงค์

8.นางณัติฐา เพ็ชรแก้ว

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน

หรือ

แบบคัดค้านออนไลน์

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ สายงานการสอน 5 ราย

ตามหลักเกณฑ์ ว.13/2556

สายงานการสอน

ยื่นขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 1 ราย

ยื่นขอวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 4 ราย

1.นายพฤหัส แลสันกลาง

2.นางสาวเยาวเรศ เอี่ยมใย

3.นายศตภิษัช ไกรษี

4.นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์

5.นางสาวสุธัมมา เพ็ชรเจริญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน

หรือ

แบบคัดค้านออนไลน์

>

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.