อ่านด่วน!! ก.พ.ชี้แจง เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

62

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 สำนักงานก.พ.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

ตามที่แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมได้กําหนดให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบหลักในการดําเนินการขยายอายุเกษียณของข้าราชการนั้น สํานักงาน ก.พ. ได้ศึกษาแนวทางการ ดําเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการ นําเสนอแนวทางเบื้องต้นตามผลการศึกษาดังกล่าว เสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และต้อง จัดทําการศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยที่ผ่านมาได้ดําเนินการ ดังนี้

(๑) จัดประชุมหารือร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ อาทิ ทหาร ตํารวจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อ หารือแนวทางดําเนินการขยายอายุเกษียณของข้าราชการ โดยมีผู้แทนหน่วยงานและองค์กรกลาง บริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมจํานวน ๑๖ หน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับแนวทางการขยายอายุเกษียณตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และมีความพร้อมในการดําเนินการ ร่วมกันต่อไป อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียด

(๒) จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุ ตามลักษณะงาน จากข้าราชการในสายงานต่าง ๆ จํานวน ๕ ครั้ง โดยดําเนินการแล้ว ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และจะมีการดําเนินการอีก ๒ ครั้ง ในวันที่ ๗ และวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งจะได้นําผลการสัมมนา ดังกล่าวประกอบการพิจารณาปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการด้วย

เพิ่มเพื่อน

(๓) ศึกษารายละเอียดของแนวทางดําเนินการ อาทิ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายอายุเกษียณ การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายอายุเกษียณ เป็นต้น

จึงขอให้ทุกฝ่ายติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ ที่เป็นทางการของสํานักงาน ก.พ. เพื่อมิให้เกิดความสับสน ซึ่งเมื่อผลการพิจารณาถึงที่สุดเป็นประการใดแล้ว จะได้นําเรียนเพื่อทราบโดยทั่วกันต่อไป

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.พ.