ด่วนที่สุด!! การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ ในการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562

72

เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีความรู้ความเข้าใจ ในแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยการประชุมทางไกล VDO Conference ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้อํานวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย ให้ร่วมประชุม VDO Conference ดังกล่าว โดยมีช่องทางในการรับชม ดังนี้ www.obectv.tv,www.youtube.com/ obectvonline, www.facebook.com/obectvonline

เพิ่มเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนิท แย้มเกษร)

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา สพร.สพฐ.