ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ ผ่านกฤษฏีกาแล้ว!!

64

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับ ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติผ่านกฤษฏีกาแล้ว

โดย กอปศ.ได้มีความเห็นด้วยกับ ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับผ่านการพิจารณากฤษฏีกา หลายประเด็น ซึ่งเนื้อหาของพรบ.การศึกษาฉบับดังกล่าวมีทั้งหมด 101 มาตรา โดยมีประเด็นสำคัญ หลายเรื่อง เช่น

– การเปลี่ยนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็น ใบรับรองความเป็นครู โดยผู้ที่ต้องมีคือ ครูระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– การแต่งตั้งผู้ช่วยครูใหญ่ สามารถตั้ง คนไม่ใช่ครู มาเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ได้

– การให้ครูเอกชนได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับครูภาครัฐ โดยรัฐอาจจัดเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้ครูเอกชน

– ให้สถานศึกษามีอิสระ ในการบริหารกระบวนการจัดการเรียนรู้ การบริหารเงิน การใช้จ่าย การบริหารงานบุคลากร การบริหารทรัพย์สิน

ฯลฯ

ท่านสามารถอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติผ่านกฤษฏีกาแล้ว… อ่านต่อที่ :

ขอบขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : เดลินิวส์ ออนไลน์