เช็กที่นี่!! ปฏิทินการเลื่อน เงินเดือน ครู สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1/2562 (1 เมษายน 2562)

88

ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2562

 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำที่ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ.

  (เอกสารหมายเลข 1/1) (เอกสารหมายเลข 1/2)

  ไปยัง สพฐ.

 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำช่วยปฏิบัติราชการ ต่าง สพท./ศธจ./

  ศธภ. (เอกสารหมายเลข 1/3) (เอกสารหมายเลข 1/4)

  ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง

 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562

  (เอกสารหมายเลข 1/5) (เอกสารหมายเลข 1/6)

  ไปยัง สพฐ.

 • สพท./สศศ. กรอกข้อมูลการนับมีตัวข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 (ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา, ข้าราชการสายงานการสอน, รอง ผอ.สพท., เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์ และ ผอ.สถานศึกษา) ด้วยโปรแกรมของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ทาง

  techno.bopp.go.th/obec_salary

  และจัดส่งบัญชีรายละเอียดที่มีผู้รับรองความถูกต้องไปยัง สพฐ.

 • สพท.จัดส่งข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท.

  (เอกสารหมายเลข 1/9)

  ไปยัง สพฐ.

ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562

 • สพฐ.โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพฐ. แจ้งการจัดสรรวงเงิน ให้ทุก สพท.ทราบ

ภายในวันที่ 4 เมษายน 2562

 • ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • สพท. ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท./ ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท.

  (เอกสารหมายเลข 1/7)

  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา

  (เอกสารหมายเลข 1/8)

ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562

– สพท. โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. แจ้งการจัดสรรวงเงิน ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทราบ

ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562

 • สถานศึกษาจัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
 • สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำต่อ สพท./สศศ.

ภายในวันที่ 18 เมษายน 2562

 • สพท. จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นลูกจ้างประจำใน สพท. และ ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท.

ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562

 • คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่การศึกษา
 • คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในสังกัด สศศ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ.

ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562

 • สพท./สศศ. นำผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ./ อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี
 • ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด
 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) /เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

  (เอกสารหมายเลข 1/10) (เอกสารหมายเลข 1/11) และ (เอกสารหมายเลข 1/12)

  ไปยัง สพฐ.

 • สพท./สศศ. กรอกข้อมูลแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา, ข้าราชการสายงานการสอน, รอง ผอ.สพท., เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์ และ ผอ.สถานศึกษา) ด้วยโปรแกรมของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ทางเว็บไซต์ และจัดส่งบัญชีรายละเอียดที่มีผู้รับรองความถูกต้องไปยัง สพฐ.

ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562

 • สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด เพื่อสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 • จ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ตามคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

 

หมายเหตุ

สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ ศธจ./ศธภ. ให้ สพท.รอผลการประเมินผล การปฏิบัติราชการจากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อน จึงจะออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนได้

 

 

 

***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

ขอบคุณที่มาจาก : กลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน สพร. สพฐ.