การทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

185

สอบวัดสมรรถนะครูฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบครู อาจารย์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
กำหนดการรับสมัครสอบผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ตามกำหนดการ
การชำระเงินค่าสมัครสอบค่าสมัครสอบ 200 บาทต่อครั้งการสอบ

 

กิจกรรม ครั้งการสอบครั้งที่ 1/2562ครั้งที่ 2/2562
ลงทะเบียนรับสมัครสอบตามขั้นตอน1 มี.ค. – 30 เม.ย. 6220 พ.ค. -20 ก.ค.62
ชำระเงิน1 มี.ค. – 30 เม.ย. 6220 พ.ค. -20 ก.ค.62
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล1 มี.ค. – 30 เม.ย. 6220 พ.ค. -20 ก.ค.62
ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ17 พ.ค.627 ส.ค. 62
กำหนดการสอบ8 มิ.ย. 62
เวลา 10.00 – 12.00 น.
24 ส.ค. 62
เวลา 10.00 – 12.00 น.
ประกาศผลสอบ21 มิ.ย.626 ก.ย. 62

หมายเหตุ – กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

เพิ่มเพื่อน

การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ

สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบ

และปิดระบบการรับสมัครสอบ  ในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบ

 

การเปิด-ปิดระบบการชำระเงิน

สทศ. จะเปิดระบบการชำระเงิน  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

และปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา  20.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

เข้าระบบสมัครสอบ

ที่มา : สทศ.