แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

407

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาถูกพัฒนาขึ้น
เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ
และจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงให้มีการปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบาย
ปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจํา นวนน้อยลง กระชับและสะท้อนถึง
คุณภาพอย่างแท้จริงเน้นการประเมินตามสภาพจริงไม่ยุ่งยากสร้างมาตรฐาน
ระบบการประเมิน เพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทํา เอกสาร
ที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายในให้มีมาตรฐาน
มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้คําชี้แนะและให้คําปรึกษาแก่สถานศึกษาได้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับใหม่จึงมีจํานวนไม่มาก

แนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจะเน้นการเก็บข้อมูล
ในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา ไม่เพิ่มภาระการจัดทํา เอกสาร
ให้สถานศึกษารวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายในให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ
สามารถให้คําชี้แนะและให้คํา ปรึกษาแก่สถานศึกษาได้ปรับกระบวนทัศน์
ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา(evaluationand development)
บนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมายสําคัญที่สุด
ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายคือมาตรฐานที่สถานศึกษา
กําหนด และ ร่วม รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น
(accountability)

เอกสารเล่มนี้ จัดทํา ขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายปฏิรูประบบ
การประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับ
ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดํา เนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และเตรียมการสํา หรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ซึ่งจะทํา ให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน
จากการดํา เนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังว่า
สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้รับประโยชน์จาก
การศึกษาเอกสารเล่มนี้ใช้เป็นแนวทางในการดํา เนินการกําหนดกรอบ
และแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่เป้าหมายตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร
ครูอาจารย์ศึกษานิเทศก์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ
จัดทํา เอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์ สามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สพฐ.