SAR ครูปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 (แบบใหม่ 3 มาตรฐาน) พร้อมไฟล์ปกสวยๆ ครับ

292

หลังจากที่เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมได้เผยแพร่ไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง สถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) และ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ฉบับ ๓ มาตรฐานของคุณครูระดับขั้นพื้นฐานไปแล้วนั้น วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมจึงขอนำ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ฉบับ ๓ มาตรฐานของคุณครูปฐมวัยมานำเสนอให้คุณครูปฐมวัยได้นำไปปรับใช้ครับ โดยเอกสารชุดนี้ปรับปรุงเพิ่มเติมจากคู่มือการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของครูระดับการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ครับ

เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าครับว่า 3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้แบบใหม่มีอะไรกันบ้าง

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได

เพิ่มเพื่อน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำ ผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

และทั้งหมดนี้ก็คือ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ SAR ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษานี้เป็นต้นไปครับ

ดาวน์โหลด SARแบบใหม่ 3 มาตรฐาน (ไฟล์word)

คลิกที่นี่>>

ดาวน์โหลดปก SAR

คลิกที่นี่>>