ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 34 ราย (ข้อมูล 2 เมษายน 2562)

75

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 34 ราย (ข้อมูล 2 เมษายน 2562)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน ๓๔ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๔ ราย วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๒๐ ราย วิทยฐานะ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียวชาญ จํานวน ๖ ราย และวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน ๔ ราย ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : ก.ค.ศ.