ด่วนที่สุด!! การเลื่อน เงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย (ล่าสุด 10 เม.ย. 2562)

240

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มรหนังสือด่วนที่สุดเรื่องการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ด้วยสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหนังสือเวียน เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สพร.สพฐ.